De hem­me­li­ge mil­li­ar­dæ­rer

BT - - NYHEDER -

TJE­NER KAS­SEN

Joe & The Ju­i­ce- ejer Kas­per Bas­se, ve­te­ran­bil­kon­gen Hen­rik Fre­de­rik­sen og eje­ren af tøj­kæ­den Sam­søe & Sam­søe. Dan­mark har fle­re hem­me­li­ge mil­li­ar­dæ­rer, hvis rig­dom ik­ke kan op­gø­res på en li­ste.

Ta­ger man til Lon­don, fø­les det nog­le gan­ge som at væ­re i København. I hvert fald får man hur­tigt en hjem­lig for­nem­mel­se, når man på nær­mest hvert an­det ga­de­hjør­ne bli­ver mødt af den dan­ske ju­i­ce- kæ­de Joe & The Ju­i­ce.

Og man be­hø­ver hel­ler ik­ke at ta­ge langt om­kring i Eu­ro­pa for at se, at det dan­ske tøj­mær­ke Sam­søe & Sam­søe er en suc­ces langt ud over lan­dets græn­ser.

Ve­te­ran­bil­kon­gen

På Djursland er der den­ne we­e­kend rig­mand­stræf, når pen­ge­stær­ke kø­be­re fra nær og fjern kom­mer for at by­de på de sjæld­ne og dy­re ve­te­ran­bi­ler, som rig­man­den Hen­rik Fre­de­rik­sen sæt­ter til salg på en gi­gan­tisk bilauk­tion, der for­ven­tes at ind­brin­ge fle­re hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner.

Men selv om det er åben­lyst, at bå­de Kas­per Bas­se, Sam­søe & Sam­sø­es ho­ve­d­ak­tio­nær samt Hen­rik Fre­de­rik­sen hø­rer til Dan­marks ri­ge­ste, så er de ik­ke at fin­de på Ber­ling­s­ke Bu­si­ness Ma­ga­sins li­ste over lan­dets 100 ri­ge­ste, der net­op er ble­vet of­fent­lig­gjort.

Det er der en god for­kla­ring på, for­tæl­ler Claus Sko­v­hus, der er re­dak­tør for Ber­ling­s­ke Bu­si­ness Ma­ga­sin:

» Der er rig­tig man­ge su­per­ri­ge i Dan­mark, som har de­res for­mue pla­ce­ret pri­vat, hvor man kun kan se det, hvis man har ad­gang til de­res selvan­gi­vel­se. « si­ger Claus Sko­v­hus. silb

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.