12 års fængsel for ja­lou­si­drab med bil

BT - - NYHEDER - Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Den dræb­te Pe­ter Jen­sen. Fo­to: Pri­vat

DRABSDOM

En 41- årig mand­lig bi­list er tors­dag ble­vet idømt 12 års fængsel for drab på en jæv­nal­dren­de cyk­list i Ve­stjyl­land.

Det op­ly­ser Ret­ten i Her­ning i en pres­se­med­del­el­se.

Man­den var til­talt for at ha­ve på­kørt og dræbt den cyk­len­de Pe­ter Jen­sen på Tvær­vej i Tarm i fe­bru­ar, og dom­me­ren gav i går ankla­ge­myn­dig­he­den ret i, at den 41- åri­ge på­kør­te cyk­li­sten med vil­je to gan­ge.

På­kørt to gan­ge

Ons­dag for­sva­re­de til­tal­te sig el­lers i Ret­ten i Her­ning, hvor han næg­te­de sig skyl­dig.

» Den til­tal­te øn­ske­de hver­ken at slå cyk­li­sten ihjel el­ler at kø­re ham ned. Det var et uheld, « lød for­kla­rin­gen iføl­ge for­svar­sad­vo­kat Jens Møl­ler.

På­kørs­len ske­te 18. fe­bru­ar, hvor den nu af­dø­de cyk­list blev dræbt, da han før­ste gang blev på­kørt af den 41- åri­ge.

Al­li­ge­vel vend­te

bi­li­sten an­gi­ve­ligt bi­len og kør­te tilbage ad Tvær­vej og over i mod­sat­te kø­re­ba­ne, hvor han igen på­kør­te cyk­li­sten, skri­ver Dag­bla­det Ring­kø­bing Skjern.

Fle­re vid­ner har i for­bin­del­se med ef­ter­forsk­nin­gen af sa­gen ud­talt, at cyk­li­sten blev på­kørt med vil­je.

Den til­tal­te har bedt om be­tænk­nings­tid med hen­syn til, om han vil an­ke dom­men el­ler ej.

Drabs­mo­ti­vet er med al sand­syn­lig­hed ja­lou­si, da den dr­ab­stil­tal­tes eks­sam­le­ver, RL, var kæ­re­ste med Pe­ter Jen­sen på dr­ab­s­tids­punk­tet.

» ML var sy­ge­ligt ja­loux, men jeg tro­e­de al­drig, at han kun­ne fin­de på så­dan no­get. Han har tid­li­ge­re tru­et mig ver­balt, så jeg har sat min te­le­fon til at op­ta­ge al­le sam­ta­ler, « sag­de RL til BT da­gen ef­ter dra­bet.

Af­gø­ren­de te­le­fon­sam­ta­ler

Te­le­fon­sam­ta­ler­ne bli­ver et af­gø­ren­de be­vis for an­kla­ge­ren i sa­gen, sær­ligt for­di af­dø­de Pe­ter Jen­sen rin­ge­de til RL få øje­blik­ke in­den den fa­ta­le si­tu­a­tion.

» Pe­ter rin­ge­de i går og sag­de: Jeg tror, jeg bli­ver for­fulgt af ML. Han kø­rer i en bil, som lig­ner ML’s fars bil. Han er li­ge kørt for­bi mig i fuld fart, og nu ven­der han rundt og kom­mer tilbage imod mig i høj fart, « for­tal­te RL til BT.

På op­ta­gel­sen kan man hø­re, hvor­dan sam­ta­len bli­ver af­brudt af et højt brag, og RL for­tal­te til BT, at hun der­ef­ter gik i pa­nik.

» Jeg løb ud ad dø­ren og he­le vej­en hen til ste­det. Her mø­der jeg ML, der kø­rer tilbage mod ste­det. ML for­tæl­ler mig, at Pe­ter kør­te ude midt på vej­en. Hen­ne ved ste­det er der blå blink. Falck- man­den stop­per mig og si­ger, at jeg ik­ke må kom­me der­hen. Der lig­ger et hvidt klæ­de over ham, og jeg ser et par ben, der stik­ker ud, « for­tal­te RL til BT.

En dreng spil­ler Wor­ld of warcraft på sin com­pu­ter. Men com­pu­ter­spil kan fø­re til af­hæn­gig­hed.

Ar­kiv­fo­to: Jens Thay­sen Bå­de børn, un­ge, for­æl­dre el­ler an­dre på­rø­ren­de kan hen­ven­de sig til kli­nik­ken Fre­de­riks­berg Cen­te­ret uden læ­ge­hen­vis­ning. Al­le for­løb ind­le­des med en ufor­plig­ten­de og gra­tis sam­ta­le, hvor pro­ble­mer og be­hov af­dæk­kes. Er man un­der 18 år, skal en for­æl­der el­ler vær­ge del­ta­ge. For­lø­bet er til­ret­telagt i grup­per på om­kring ot­te com­pu­ter­spil­le­re. For­æl­dre el­ler vær­ger bli­ver til­budt del­ta­gel­se i før­ste og sid­ste ses­sion. Com­pu­ter­spil­ler­ne mø­der en gang om ugen i fi­re uger. Hver ses­sion va­rer tre ti­mer. Ef­ter to må­ne­der mø­des de igen til en op­sam­ling på to ti­mer. Be­hand­lin­gen er ba­se­ret på så­kaldt kog­ni­tiv te­ra­pi. Det vil si­ge be­ar­bejd­ning af ne­ga­ti­ve el­ler så­gar de­struk­ti­ve tan­ke­møn­stre og over­be­vis­nin­ger gen­nem sam­ta­le. Der­u­d­over får den un­ge værk­tø­jer og stra­te­gi­er, der er­stat­ter de ne­ga­ti­ve hand­lin­ger. Værk­tø­jer og stra­te­gi­er, der sam­ti­dig fø­rer til sam­me til­freds­stil­lel­se som com­pu­ter­spil­le­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.