Kur mod com­pu­ter­spil

Nyt be­hand­lings­til­bud hjæl­per børn og un­ge, der ik­ke kan slip­pe com­pu­te­ren

BT - - NYHEDER - An­ders Svend­sen ansv@ bt. dk

AF­HÆN­GIG­HED

Al­ko­hol, ci­ga­ret­ter og spil om pen­ge er langt­fra det ene­ste, man kan bli­ver af­hæn­gig af.

Com­pu­ter­spil kan og­så bli­ve så va­nedan­nen­de, at det ud­vik­ler sig til et pro­blem, der kræ­ver be­hand­ling.

Det er sær­lig for børn og un­ge, at ti­den og af­hæn­gig­he­den for­an skær­men lø­ber løbsk.

Der­for lan­ce­rer Trygfon­den sam­men med be­hand­lings­in­sti­tu­tio­nen Fre­de­riks­berg Cen­te­ret – ik­ke at for­veks­le med ind­købs­cen­te­ret af næ­sten sam­me navn – nu lan­dets før­ste gra­tis be­hand­lings­til­bud for børn og un­ge, der bli­ver ind­fan­get i den vir­tu­el­le ver­den. Det skri­ver Ber­ling­s­ke i dag.

Et spørgs­mål om ba­lan­ce

» Det hand­ler om at kom­me i di­a­log med de un­ge – at snak­ke om hvad spil­le­ne gi­ver dem. Må­let er ik­ke, at de skal sluk­ke for com­pu­ter­spil, for så­dan fungerer ver­den ik­ke i dag – de stø­der på com­pu­ter­spil­le­ne uan­set hvad. I ste­det hand­ler det om at ska­be en ba­lan­ce mel­lem det at spil­le com­pu­ter­spil og få en nor­mal hver­dag, « for­kla­rer psy­ko­log Tri­ne Ma­jewi­cz, der er blandt be­hand­ler­ne på det nye sted, til avi­sen.

Iføl­ge Sko­lebørns­un­der­sø­gel­sen fra 2014 bru­ger hver tred­je dreng mel­lem 11 og 15 år me­re end fi­re ti­mer på hver­da­gen for­an skær­men.

Li­ge som ved an­dre mis­brug kan tran­gen til com­pu­ter­spil over­ta­ge mag­ten og skub­be an­dre ting i bag­grun­den. Og så kan der væ­re brug for hjælp.

» Når bør­ne­ne når der­ud, hvor de ik­ke del­ta­ger i må­l­ti­der­ne, for­di de ik­ke kan gi­ve slip på spil­let, el­ler igen og igen si­ger nej til at be­sø­ge mo­ster Ida, så be­gyn­der kon­flik­ter­ne at op­stå, « si­ger Tri­ne Ma­jewi­cz.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.