Et hånd­tryk til 1,46 mio. kr.

BT - - NYHEDER - An­ne- Met­te Skaa­ning skaa@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

FORED­RAG

Det ko­ste­de Ring­kø­bingSkjern Kom­mu­ne 1,3 mio. kr. at få den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske vi­ce­præ­si­dent Al Go­re til at gå på sce­nen i kul­tur­cen­tret for at ta­le om kli­ma­for­an­drin­ger.

Det vi­ser den ak­tind­sigt, som Dag­bla­det Ring­kø­bing- Skjern har be­gæ­ret.

Stats­for­valt­nin­gen har net­op truff et af­gø­rel­se i sa­gen, som tvin­ger borg­me­ster Iver Ene­vold­sen ( V) og kom­mu­nen til at off ent­lig­gø­re pri­sen. Det sker, eft er at Dag­bla­det i fl ere om­gan­ge kla­ge­de til Stats­for­valt­nin­gen over hem­me­lig­hol­del­sen af Go­res ho­norar.

» Vi ret­ter os na­tur­lig­vis eft er Stats­for­valt­nin­gens af­gø­rel­se. Vi har in­gen in­ten­tio­ner haft om at hol­de pri­sen hem­me­lig. Vi har jo og­så he­le ti­den op­lyst, hvor stort un­der­skud­det blev på he­le ar­ran­ge­men­tet. Men det var en be­tin­gel­se i kon­trak­ten, som vi ac­cep­te­re­de. Det skal vi med Stats­for­valt­nin­gens af­gø­rel­se væ­re op­mærk­som­me på en an­den gang, « si­ger Iver Ene­vold­sen.

FNs tid­li­ge­re vå­be­nin­spek­tør Hans Blix, som og­så gav fored­rag ved det sam­me ar­ran­ge­men­tet, ko­ste­de kom­mu­nen 149.000 kro­ner.

Da­gen med Al Go­re og Hans Blix gav Ring­kø­bingSkjern Kom­mu­ne et sam­let un­der­skud på 1,46 mil­li­on kro­ner.

Det lyk­ke­des i øv­rigt al­drig at få ud­solgt til ar­ran­ge­men­tet i kul­tur­cen­tret i Skjern. Der­for valg­te kom­mu­nen at fyl­de man­ge af de tom­me plad­ser i sa­len med sko­le­e­le­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.