Boost dit im­mun­fors Guide Op­ti­mer dit im­mun­for­svar

Du und­går man­ge sy­ge­da­ge, hvis du ta­ger kost­tilskud, ly­der det fra to læ­ger . Pro­fes­sor eft er­ly­ser me­re forsk­ning på om­rå­det Læ­ge Søs Wol­le­sen af­slø­rer her de 11 vig­tig­ste til­skud, der vil boo­ste dit im­mun­for­svar in­den de kol­de må­ne­der

BT - - NYHEDER - Li­ne Fel­holt bt@ bt. dk

VINTERHJÆLP

Næ­sten tre ud af fi re dan­ske kvin­der og me­re end hver an­den mand spi­ser dag­ligt en vi­ta­min­pil­le. Men her stop­per dan­sker­ne ik­ke. Fak­tisk er vi så vil­de med kost­tilskud, at hver fj er­de kvin­de spi­ser me­re end én slags kost­tilskud og hver sjet­te end­da tre el­ler fl ere dag­ligt. Det vi­ser en op­gø­rel­se la­vet af DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet tid­li­ge­re i år.

Der er go­de grun­de til, at dan­sker­ne er vil­de med kost­tilskud, me­ner læ­ge Søs Wol­le­sen, til dag­lig an­sat på Nord­s­jæl­lands Ho­spi­tal og for­fat­ter til en ræk­ke bø­ger om sund­hed og kost­tilskud.

» Dan­sker­ne ved godt, at vi skal ha­ve en lang ræk­ke næ­rings­stoff er, men vi er sjæl­dent dæk­ket op­ti­malt ind via vo­res kost. Vi spi­ser ik­ke va­ri­e­ret nok af sær­ligt frugt, grønt og fi sk. Her kom­mer kost­tilskud ind og hjæl­per os, « for­kla­rer Søs Wol­le­sen.

BT har bedt hen­de guide læ­ser­ne gen­nem de vig­tig­ste kost­tilskud, hvis man vil styr­ke sit im­mun­for­svar i de kol­de og mør­ke må­ne­der:

» Et til­skud som an­dro­grap­his pa­ni­cu­la­ta er fan­ta­stisk. Det bli­ver og­så kaldt in­disk echin­a­cea og er ca. 100- 200 gan­ge stær­ke­re end den echin­a­cea, man­ge ken­der her­hjem­me. Det er me­get eff ek­tivt til at for­hin­dre og re­du­ce­re vin­te­r­ens in­fek­tio­ner i luft ve­je­ne, « for­tæl­ler Søs Wol­le­sen og til­fø­jer:

» Ta­ger du et rå­mælks­pro­dukt, Co­lo­strum, oveni, som re­du­ce­rer øm hals, er du sten­sik­ker på, at du ik­ke red­der dig man­ge sy­ge­da­ge på din in­fl uen­za, « lover Søs Wol­le­sen.

Ue­nig­hed om sund­he­den

Men de dan­ske sund­hedsmyn­dig­he­der er ik­ke eni­ge. De­res of­fi ci­el­le hold­ning er, at vi dan­ske­re fak­tisk får al­le de næ­rings­stoff er, vi skal bru­ge, via ko­sten . Det er og­så hold­nin­gen hos pro­fes­sor i idræt og er­næ­ring fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Lars Ove Drag­sted, der for­sker i plan­te­ba­se­re­de kost­tilskud.

» Folk vil ger­ne kø­be afl ad. De gør ik­ke helt, som vi anbefaler, og når de ik­ke fø­ler sig på top­pen, kø­ber de kost­tilskud. Men der kan væ­re 117 grun­de til, at vi ik­ke al­le­sam­men er på tur­bo­d­rift he­le ti­den, « ly­der det fra Lars Ove Drag­sted. Søs Wol­le­sen er ik­ke enig. » Når jeg spør­ger folk, om de spi­ser al­le regn­bu­ens far­ver af frugt og grønt, er sva­ret nej. Grund­læg­gen­de spi­ser vi me­get ens­for­migt. Vi spi­ser ik­ke spelt, byg, rug­ker­ner og lin­ser hen over en uge og i kom­bi­na­tion med grove og let­te grønt­sa­ger. Der­for får vi ik­ke de næ­rings­stoff er, vi skal bru­ge, « si­ger Søs Wol­le­sen.

For lav do­sis øger kræft ri­si­ko­en

Når ue­nig­he­den kan væ­re så stor på det­te punkt, skyl­des det, at myn­dig­he­der­nes an­be­fa­le­de dag­li­ge an­er­kend­te The Jour­nal of Ame­ri­can Me­di­cal As­so­ci­a­tion vi­ser, at 200 mi­kro­gram se­len om da­gen i ti år re­du­ce­rer fo­re­kom­sten af kræft i lun­ger­ne, tyktar­men, en­de­tar­men og pro­sta­ta med 37 pct. og hal­ve­rer dø­de­lig­he­den. Stu­di­et vi­ser og­så, at 200 mi­kro­gram se­len om da­gen er ufar­ligt at ind­ta­ge.

» Vi kun­ne og­så spi­se en po­se pa­ra­nød­der om da­gen og kom­me op på de 200 mi­kro­gram, men så vil­le vi må­ske få pro­ble­mer med an­dre ind­holds­stoff er. Der­for er det op­lagt at spi­se det som kost­tilskud, « si­ger Claus Han­cke. Kræft er den yder­ste kon­se­kvens af et dår­ligt im­mun­for­svar, på­pe­ger han.

Al­le men­ne­sker dan­ner kræft - cel­ler. Men har vi et godt im­mun­for­svar, slår det kræft cel­ler­ne ihjel. Li­ge­som det slår in­fl uen­zavirus ned.

» Når jeg har folk i be­hand­ling med vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler, kom­mer de tilbage året eft er og for­tæl­ler, at de over­ho­ve­det ik­ke har væ­ret sy­ge i al den tid, de har ta­get til­skud, « si­ger Claus Han­cke, der og­så bru­ger kost­tilskud - bl. a. en stor do­sis D- vi­ta­min - til at be­hand­le in­fl uen­za akut.

» Så lig­ger de seks ti­mer i sen­gen og sve­der tran. Næ­ste dag kan de gå på ar­bej­de. Det er der man­ge af mi­ne pa­tien­ter, der har glæ­de af, « si­ger Claus Han­cke.

Mang­ler forsk­ning på om­rå­det

Pro­fes­sor Lars Ove Drag­sted be­tviv­ler al­li­ge­vel de fl este kost­tilskuds virk­ning, men er­ken­der, at der mang­ler grun­dig forsk­ning på om­rå­de:

» Jeg kan ik­ke si­ge, at in­tet af det vir­ker, når vi ik­ke en­gang har un­der­søgt det or­dent­ligt. «

Og­så Søs Wol­le­sen er­ken­der mang­len på do­ku­men­ta­tion. Men:

» Jeg ken­der man­ge læ­ger, der bru­ger til­skud til sig selv og fa­mi­li­en. «

Selv­om stu­di­er med mel­lem­rum vi­ser, at be­stem­te in­gre­di­en­ser i kost­tilskud kan væ­re ska­de­li­ge – bl. a. kræft frem­kal­den­de, me­ner pro­fes­sor Lars Ove Drag­sted ik­ke, at dan­sker­ne skal væ­re ban­ge for at ta­ge kost­tilskud:

» Det vær­ste, der kan ske, er som oft est, at man smi­der pen­ge ud ad vin­du­et. Men man kan jo og­så la­de væ­re, ba­re for en sik­ker­heds skyld. «

El­ler omvendt ta­ge dem net­op for en sik­ker­heds skyld, me­ner Søs Wol­le­sen, der som mini­mum ind­ta­ger vi­ta­mi­ner, mi­ne­ra­ler, om­e­ga 3- fedt­sy­rer og mæl­ke­sy­rer.

» Det er min dag­li­ge for­sik­ring. «

C- Vi­ta­mi­ner

Du skal sik­re dig, at du får al­le de vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler, du har brug for. Et helt al­min­de­ligt dag­ligt grund­kost­tilskud, som du kø­ber på apo­te­ket, er fi nt. På den må­de sik­rer du, at al­le mi­kro­næ­rings­stoff er er til ste­de i din krop, så du kan dan­ne de stoff er, der skal til for at ha­ve et stærkt im­mun­for­svar. Ba­sis­pak­ken skal væ­re på plads før

alt an­det.

C- vi­ta­mi­ner er om­dis­ku­te­ret. Nog­le stu­di­er vi­ser, at det mu­lig­vis kan for­kor­te en for­kø­lel­se med et til to døgn. Men det kræ­ver vir­ke­lig hø­je do­ser. In­den man kom­mer så højt op, er in­fek­tio­nen for­ment­lig på vej væk al­li­ge­vel. Men der­for kan det godt væ­re nyt­tigt at ta­ge dem, for C- vi­ta­mi­ner gør mil­jø­et i krop­pen en lil­le smu­le an­der­le­des og gi­ver næ­ring til de vig­ti­ge im­mun

for­svars­cel­ler.

Vi­ta­min­pil­ler

D- vi­ta­min er en klas­si­ker, som vi bur­de få via vo­res al­min­de­li­ge kost. Men for­di vi ik­ke spi­ser fi sk nok og får for lidt sol, er der man­ge, der ik­ke får nok D- vi­ta­min. Når vi får for lidt, får vi bl. a.

hyp­pi­ge in­fek­tio­ner.

Chl­o­rel­la Chl­o­rel­la er et al­ge­ek­strakt. Der fi ndes for­skel­li­ge pro­duk­ter på mar­ke­det, men mær­ket ’ Den Grøn­ne Per­le’ er der fl est stu­di­er på. Al­gen bin­der gift stoff er i krop­pen som f. eks. tung­me­tal­ler, her­un­der kvik­sølv, og fj er­ner dem. No­get krop­pen ik­ke selv kan fi nde ud af. Der­ved un­der­støt­ter al­gen im

mun­for­sva­ret.

D- Vi­ta­min

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.