’’

BT - - NYHEDER - Claus Han­cke, spe­ci­al­læ­ge i al­men me­di­cin

Man­ge al­vor­li­ge syg­dom­me som kræft hæn­ger nø­je sam­men med vo­res ind­tag af vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler

do­sis er sat alt for lavt for de fl este næ­rings­stoff er, me­ner spe­ci­al­læ­ge i al­men me­di­cin Claus Han­cke, der har be­skæft iget sig med kost­tilskud i 30 år.

» An­be­fa­let dag­lig do­sis er lagt dér, hvor det kun li­ge hol­der os fri fra de store vi­ta­min­man­gel­syg­dom­me som skør­bug og en­gelsk sy­ge. Men man­ge al­vor­li­ge syg­dom­me som kræft hæn­ger nø­je sam­men med vo­res ind­tag af vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler, « si­ger Claus Han­cke, der i pri­vat kli­nik sam­men med an­dre læ­ger be­hand­ler pa­tien­ter med ort­ho­mo­le­kylær me­di­cin. En be­hand­lings­form, der bru­ger na­tur­li­ge næ­rings­stoff er som vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler til fore­byg­gel­se og be­hand­ling af syg­dom­me.

Han pe­ger på se­len, som dan­sker­ne iføl­ge sund­hedsmyn­dig­he­der­ne bør spi­se 40 mi­kro­gram af om da­gen, selv­om et stu­die fra Arizo­na Can­cer Cen­ter off ent­lig­gjort i det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.