Var med kost­tilskud

BT - - NYHEDER -

Om­e­ga 3fedt­sy­re

Om­e­ga 3- fedt­sy­rer vir­ker an­ti­in­fl am­ma­to­risk, så de dæm­per be­tæn­del­se i krop­pen, og­så når vi he­le ti­den går rundt og er lidt små­in­fi ce­re­de i krop­pen om vin­te­r­en. Om­e­ga 3 fi ndes i fi ske­o­lie, tra­no­lie og kril­lo­lie. Jeg anbefaler kril­lo­lie, som har en hur­ti­ge­re eff ekt. Om­e­ga 3- fedt­sy­rer un­der­støt­ter og­så man­ge ak­ti­ve læ­g­eur­ter, for­di man­ge læ­g­eur­ter er

fedt­op­lø­se­li­ge.

Echin­a­cea

Echin­a­cea – el­ler rød sol­hat – fi ndes i for­skel­li­ge styr­ker. Den er helt sik­kert ak­tiv, men rig­tig man­ge op­le­ver, at når de har ta­get den én gang, vir­ker den ik­ke helt så eff ek­tivt næ­ste gang. Det er for­di, den ik­ke er sær­lig stærk. Des­u­den skal man pas­se på med at gi­ve det til børn og un­ge un­der 12 år, da de kan væ­re al­ler­gi­ske over for kur­ve­blom­ster. Er man al­ler­gisk over­for kur­ve­blom­ster, skal man und­la­de echin­a­cea

uan­set styr­ken.

Ma­ri­e­tid­sel

Ma­ri­e­tid­sel er et selv­ren­sen­de stof, som man­ge med et svæk­ket im­mun­for­svar vil ha­ve gavn af. Drik­ker man, ta­ger me­di­cin el­ler le­ver us­undt, har man oft e en be­la­stet le­ver. Ma­ri­e­tid­sel vir­ker ud­ren­sen­de på le­ve­ren og gi­ver din krop plads til at he­le sit eget im­mun­for­svar. På den må­de er det en in­di­rek­te form for styr­kel­se

af dit im­mun­for­svar.

Bio­strath ken­der man­ge som et pro­dukt, der er godt til små børn i in­sti­tu­tions­al­de­ren. Men det er og­så rig­tig godt for os an­dre. Det er et ur­te­ek­strakt fyldt med 60 for­skel­li­ge ak­ti­ve stoff er. Ba­se­ret på ek­strakt fra gær­svamp, men be­hand­let så det ik­ke kan de­le sig, så vi ik­ke får svam­pe­in­fek­tio­ner af det. Det ak­ti­ve­rer im­mun­for­sva­ret ved, at det kæm­per imod det. Be­gynd i eft er­års­fe­ri­en, hold pau­se i ju­len og start op igen i ja­nu­ar. Krop­pen har brug

for pau­ser. Mæl­ke­sy­re­bak­te­ri­er Vi skal bru­ge go­de bak­te­ri­er til at slå de dår­li­ge ned. Cir­ka 70 pct. af im­mun­for­sva­ret sid­der i tar­me­ne. Der­for skal der væ­re et stort ud­valg af de go­de bak­te­ri­er. Mæl­ke­sy­re­bak­te­ri­er – og­så tid­li­ge­re kal­det pro­bi­o­ti­ka – er go­de bak­te­ri­er. De ko­lo­ni­se­rer sig i ne­der­ste del af tynd­tar­men og tyktar­men. Mæl­ke­sy­re­bak­te­ri­er bør væ­re et ba­siskost­tilskud li­ge­som vi­ta­min­pil­len. Spi­ser man groft med mas­ser af kost­fi bre i, gi­ver man

dem no­get godt at leve af.

Be­tag­luka­ner

En må­de at styr­ke im­mun­for­sva­ret på er at ak­ti­ve­re det. Be­tag­luka­ner er fi bre, der fås i små do­se­rings­pak­ker, man kan hæl­de på mor­gen­ma­den. Fi­bre­ne fi ndes og­så i hav­re­gryn, men kon­cen­tra­tio­nen er hø­je­re i kost­tilskud­det. Fi­bre­ne kø­rer li­ge igen­nem ma­ve­sæk­ken og ud i tynd­tar­men, hvor de bli­ver op­ta­get i im­mun­for­svars­cel­ler­ne, og her op­fat­tes de af krop­pen som ’ fj en­de’. Der­for går im­mun­for­sva­ret i gang med at dan­ne stoff er imod dem. Det er en helt na­tur­lig må­de at få im­mun­for­sva­ret op at stå, så det

bed­re mod­står in­fek­tio­ner.

Bio­strath An­dro­grap­his

Pa­ni­cu­la­ta

Og­så kendt som ’ in­disk echin­a­cea’. Echin­a­cea ken­der al­le mod for­kø­lel­se. Men den in­di­ske ud­ga­ve er ik­ke sær­lig kendt. Den er ca. 100- 200 gan­ge stær­ke­re end den vel­kend­te rød sol­hat. Der­for er den og­så end­nu me­re eff ek­tiv. Hvis du er en af dem, der har hyp­pi­ge lun­ge- el­ler hals­be­tæn­del­ser, kan den væ­re hen­sigts­mæs­sig at ta­ge. Be­gynd al­le­re­de i eft er­å­ret med en lav fore­byg­gen­de do­sis, så er du klar, når det går løs. El­ler brug det akut med dob­belt dag­lig do­sis i 3- 5 da­ge. Kan kom­bi­ne­res med su­ge­tab­let­ter pro­du­ce­ret af Co­lo­strum, der er fuld af an­ti­stoff er og re­du­ce­rer øm­hed og ir­ri­te

ret hals.

Modelfoto: Son­ny Munk Carlsen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.