SPIS KOST­TILSKUD RIG­TIGT

BT - - NYHEDER -

al­drig ud og køb en me­get lang li­ste af kost­tilskud. Du skal nø­jes med det, du har brug for her og nu.

der­for al­tid en be­hand­ler, der kan vej­le­de dig om, hvad du har brug for.

ek­stra op­mærk­som på, hvad du an­be­fa­les, hvis be­hand­le­ren selv sælger kost­tilskud. Køb kun re­le­van­te pro­duk­ter og bed om for­kla­ring på, hvor­for det på­gæl­den­de pro­dukt an­be­fa­les.

nø­je an­vis­nin­ger­ne på em­bal­la­gen, med­min­dre en be­hand­ler har sagt no­get an­det.

at du ta­ger kost­tilskud, for­di de har en virk­ning. Der­for kan de og­så ha­ve en bi­virk­ning. For høj do­sis kan be­la­ste krop­pen.

Op­søg

Vær

Følg

Husk,

Husk

al­tid at spør­ge be­hand­le­ren, hvor læn­ge du skal ta­ge kost­tilskud­det. Oft e er det kun for en kort pe­ri­o­de.

al­tid et kost­tilskud i Ma­tas, på apo­te­ket el­ler i en hel­se­kost­bu­tik før­ste gang. Kan det kø­bes der, er du sik­ker på, at det må sæl­ges. De er og­så de før­ste til at træk­ke det tilbage.

kun kost­tilskud på net­tet, hvis det er en dansk re­gi­stre­ret hjem­mesi­de. Be­stil al­drig fra uden­land­ske net­bu­tik­ker. De dan­ske net­bu­tik­ker er un­der­lagt Fø­de­va­re­sty rel­sen og har en kon­trol­rap­port på si­tet.

Køb

Be­stil

Kil­de: Læ­ge Søs Wol­le­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.