LÆ­GENS KUR MOD FOR­KØ­LEL­SE

BT - - NYHEDER - 1,5 gram den/ ga­nen spray: 2 pust i mun-

Er

du ble­vet smit­tet med for­kø­lel­se, gæl­der det om at hand­le hur­tigt. Det er et spørgs­mål om mi­nut­ter, eft er at de før­ste spæ­de symp­to­mer har vist sig. Der­for skal man sør­ge for at ha­ve sit be­red­skabsla­ger i hus, så man kan gå i gang med det sam­me. Skal man først i by­en og kø­be ind, er det for sent, når vi ta­ler om de gængse virusty per.

de al­ler­før­ste symp­to­mer på en for­kø­lel­se - ga­ne­kløe og lidt ruhed i svæl­get - skal du straks ta­ge:

Ved

Vi­ta­min- C:

Echin­a­cea

Echin­a­cea Se­len Det­te

drå­ber: 20 drå­ber 100 mi­kro­gram: 2 stk gen­ta­ges hver an­den ti­me, så læn­ge du er vå­gen.

et døgn stop­per du med se­len, men re­sten fort­sæt­tes, til du er helt fri for for­kø­lel­ses­symp­to­mer. Oft e lyk­kes det helt at slip­pe for at bli­ve for­kø­let. Men den kan kom­me igen eft er et par uger. For har du ik­ke væ­ret syg, har du hel­ler ik­ke op­byg­get im­mu­ni­tet over­for den på­gæl­den­de virus. Så må du i gang med be­hand­lin­gen igen.

Eft er

Kil­de: Claus Han­cke, Spe­ci­al­læ­ge i Al­men Me­di­cin, www. iom. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.