Syv- årig fan­ger fl ot sol­for­mør­kel­se på iPad

BT - - NYHEDER - Dan­ny Long­hi An­drea­sen dann@ bt. dk

KON­KUR­REN­CE

Den syv- åri­ge eng­læn­der Phi­lip­pe Rowland har få­et ’ hædren­de

om­ta­le’ for et fa­sci­ne­ren­de bil­le­de af en to­tal sol­for­mør­kel­se. Han er én af 32 , som har mod­ta­get an­er­ken­del­se ved kon­kur­ren­cen In­sight Astro­no­my Pho­to­grap­her of the Year 2015. 20. marts 2015 sat­te Phi­lip­pe Rowland sig om bord på et fl y fra Da­nish Air Trans­port. I sel­skab med sin fa­mi­lie let­te­de fl yet fra Bil­lund i Dan­mark, og desti­na­tio­nen var om­rå­det om­kring Færø­er­ne i Nor­dat­lan­ten. Fly­et pas­se­re­de hur­tigt sky­er­ne og nå­e­de op i 1 ki­lo­me­ters højde. Plud­se­lig kun­ne den en­gel­ske dreng se, at ly­set for­svandt i det fj er­ne, og fl yet blev hur­tigt hen­lagt i mør­ke. I de næ­ste tre mi­nut­ter og 40 se­kun­der sad Phi­lip­pe Rowland og fa­mi­li­en i fl yet og be­un­dre­de kor­o­na­en bag den for­mør­ke­de sol. Og så var det, han slog til og skød bil­le­det igen­nem fl yvin­du­et. Ik­ke med et stort pro­fes­sio­nelt ka­me­ra – nej, med sin iPad Mi­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.