Ts­ar- fa­mi­li­en gen­for­e­nes

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk Fo­to: AFP

RUS­SISK RE­VO­LU­TION

Fa­mi­li­en blev brutalt myr­det en tid­lig juli­dag i 1918 un­der den rus­si­ske re­vo­lu­tion. Blev stil­let på rad og ræk­ke over­for en hen­ret­tel­ses­grup­pe og skudt hver og én, hvor­ef­ter de­res lig blev smidt i en mi­neskakt.

Se­ne­re flyt­te­de bol­sje­vik­ker­ne dem, brænd­te rester­ne, over­hæld­te dem med sy­re, gra­ve­de nog­le til­fæl­di­ge hul­ler og smed rester­ne de­ri. Dét var en­den på en epo­ke, på Ruslands sid­ste ts­ar- fa­mi­lie.

Men nu får Ro­ma­nov fa­mi­li­en en slags genop­rejs­ning, hvis man el­lers kan kal­de en be­gra­vel­se dét.

Hjem til Pe­ters­borg

18. ok­to­ber bli­ver rester­ne af kej­ser Ni­ko­lai II – hvis mor var kej­se­rin­de Dag­mar, prin­ses­se af Dan­mark – hans hu­stru Ale­xan­dra og de­res fem børn nem­lig langt om læn­ge for­e­net i gra­ven. Ved en stor ce­re­mo­ni i St. Isaac ka­ted­ra­len i Sankt Pe­ters­borg. Og til ste­de vil væ­re en ho­ved­par­ten af de­res ef­ter­kom­me­re, her­un­der fra Dan­mark prins Di­mi­tri Ro­ma­noff og hans hu­stru Dor­rit fra Rung­sted.

Små 100 år ef­ter de blev slag­tet af bol­sje­vik­ker­ne, for­e­nes fa­mi­li­en Ro­ma­nov

en­de­lig i gra­ven

» Der er ik­ke ta­le om en gen­be­gra­vel­se, for den be­hand­ling, som fa­mi­li­en fik i 1918, kan man ik­ke kal­de en be­gra­vel­se. Der­for er de al­drig ble­vet be­gra­vet, « for­kla­rer Dor­rit Ro­ma­noff om ce­re­mo­ni­en i den kom­men­de må­ned i ka­ted­ra­len, hvor Ka­ta­rina­ka­pel­let er re­ser­ve­ret til Hu­set Ro­ma­nov.

» Fa­mi­li­en blev be­gra­vet i 1998, men den­gang mang­le­de to af bør­ne­ne. De­res grav blev først fun­det i 2007, og rester­ne gen­nem­gik ef­ter­føl­gen­de al­le for­mer for tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser, in­den det tid­li­ge­re i år blev stad­fæ­stet af en ko­mité, at de to ske­let­ter til­hør­te fa­mi­li­en.

For få uger si­den blev det meldt of­fi­ci­elt ud, at de rus­si­ske myn­dig­he­der har be­slut­tet at ac­cep­te­re de fo­re­lig­gen­de resultater og øn­sket om, at be­gra­vel­sen fin­der sted 18. ok­to­ber, « si­ger Dor­rit Ro­ma­noff, som si­den 1993 har væ­ret gift med prins Di­mi­tri Ro­ma­noff, og som i den­ne for­bin­del­se ud­ta­ler sig på sin mands veg­ne.

Ny un­der­sø­gel­se spø­ger

Beg­ge står ufor­stå­en­de over­for nyheds­hi­sto­ri­er i fle­re uden­land­ske me­di­er om, at en un­der­sø­gel­ses- ko­mité på veg­ne af den rus­si­ske- or­to­dok­se kir­ke har genåb­net sa­gen for at fo­re­ta­ge yder­li­ge­re prø­ver.

» Man har brugt al­le for­mer for mo­der­ne vi­den­skab, og un­der­sø­gel­ser­ne er af­slut­tet, « fast­slår Dor­rit Ro­ma­noff.

I mod­sæt­ning til kej­se­rin­de Dag­mars gen­be­gra­vel­se i 2006, del­ta­ger det dan­ske kon­ge­hus iføl­ge de­res ka­len­der ik­ke i be­gra­vel­sen den 18. ok­to­ber.

Kra­ni­et af Ni­ko­lai II har al­le­re­de væ­ret gen­stand for utal­li­ge un­der­sø­gel­ser.

Fa­mi­lieportræt af ts­ar­fa­mi­li­en med de­res fem børn. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.