Kul­tur Fra rø­de tal til

I af­ten har Fre­de­ri­cia Te­a­ter pre­mi­e­re på ’ Shu- bi- dua – The Mu­si­cal’ – en hi­sto­rie, der hyl­der fan­ta­si­en og de ’ skæ­ve’ børn

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

MU­SI­CAL

Når Fre­de­ri­cia Te­a­ter i af­ten åb­ner dø­re­ne ud til Prin­ses­se­ga­de, kan det ske med en blan­ding af nervøs pre­mi­e­respæn­ding og et dybt let­tel­sens suk. For øj­ne­ne af et stort pu­bli­kum, her­un­der de fle­ste gam­le Shu- bi- dua- med­lem­mer, præ­sen­te­rer te­a­tret den før­ste Shu- bi- dua- mu­si­cal no­gen­sin­de.

Sam­ti­dig kom det ons­dag frem, at Fre­de­ri­cia Kom­mu­ne har be­slut­tet at yde et ek­stra­or­di­nært til­skud på 5,4 mio. kro­ner til at dæk­ke te­a­trets un­der­skud fra 2014, skri­ver Fyens Stift­s­ti­den­de og til­fø­jer, at te­a­trets ak­tu­el­le gæld på 10 mio. kr. skal af­vik­les over en pe­ri­o­de på 20 år.

Et kon­tant sig­nal om, at kom­mu­nen støt­ter te­a­tret, der især er kendt for si­ne suc­ces­ri­ge op­sæt­nin­ger af Dis­ney- mu­si­cals. Og te­a­tret kan ven­de blik­ket fra rø­de tal til den rø­de tråd.

De me­re end 40.000 gæ­ster, der ind­til vi­de­re har købt bil­let­ter til ’ Shu- bi- dua – The Mu­si­cal’ skal ik­ke reg­ne med at se san­ge­re op­træ­de i rol­ler­ne som Mi­cha­el Bun­de­sen el­ler an­dre af ban­dets med­lem­mer. Det er ik­ke hi­sto­ri­en om Shu- bi- dua, for­kla­rer te­a­ter­chef Sø­ren Møl­ler.

» ’ Mam­ma Mia’ ( Abba) og ’ We Will Ro­ck You’ ( Qu­e­en) har væ­ret skel­sæt­ten­de in­den­for mu­si­cals. Der har man har ta­get et po­pu­lært ma­te­ri­a­le, og der­ef­ter skabt en hi- sto­rie ud af det. Vi vil ger­ne no­get til­sva­ren­de med ’ Shu- bi- dua – The Mu­si­cal’, « si­ger Sø­ren Møl­ler, som BT mø­der til en prø­ve.

Bar med kruk­ket di­l­le

På sce­nen er sku­e­spil­ler­ne nå­et til shub- klassikeren ’ Aske­pot’. Som ud­spil­ler sig for­an, hvad der skal lig­ne en tids­ty­pisk 80er yup­pie- bar. Det vil næp­pe over­ra­ske Shu- bi- du­a­fans, at ba­ren er udsmyk­ket med en lil­le og kruk­ket di­l­le.

Hi­sto­ri­en om det po­pu­læ­re, fol­ke­li­ge dan­ske 70er/ 80er band hand­ler om dren­gen Mik, der har alt for me­get fan­ta­si i for­hold til de gængse reg­ler.

» Men jeg ku’ al­drig bli’ til no’ed, trods mit store ord­for­råd, stod i kø på li­vets vej, mens an­dre over­ha­le­de mig, « syn­ges der i fo­re­stil­lin­gens før­ste sang, ’ Den rø­de tråd’.

» For mig er det fi­nur­li­ge, fan­ta­si­en, over­skrif­ten på Shu- bi- dua. Der er et sær­lig shu- bi- dua’sk uni­vers, hvor tin­ge­ne får lov at væ­re fjol­le­de og sjove, og sta­dig al­vor­li­ge ne­de­nun­der, « si­ger Sø­ren Møl­ler og til­fø­jer.

Kring­let hyl­dest

» Mik bli­ver dril­let sko­len, han kan ik­ke so­ci­a­li­se­re. Han stik­ker helt af fra de an­dre. Han har fan­ta­si- ven­ner og dig­ter hi­sto­ri­er. Hans mor får ham til læ­gen, som stil­ler di­ag­no­sen ’ shu­bi’. Hvis han skal gø­re sig håb om en nor­mal til­væ­rel­se, skal han hel­bre­des for sin ’ shu­bi’. Det bli­ver han og bli­ver helt vildt ke­de­lig – et styk­ke tid, « si­ger Møl­ler, der kal­der sin mu­si­cal ’ en hyl­dest til fan­ta­si­en’.

Det sid­ste glæ­der sku­e­spil­ler Mei­ke Ba­hn­sen, der har rol­len som Mi­ks mor i mu­si­ca­len. Som de fle­ste an­dre dan­ske­re over 35 er hun vok­set op med shub­ber­nes san­ge. Men var me­get skep­tisk, da hun hør­te, at de skul­le fol­des ud i en mu­si­cal.

» Det lød me­ga mær­ke­ligt, men da jeg hør­te, at hi­sto­ri­en hand­ler om en dreng, der ik­ke pas­ser ind, der er an­der­le­des, gav det vildt me­get me­ning. Shu- bi- dua skrev nog­le kring­le­de tek­ster. Man skal væ­re op­pe på dup­per­ne for at fan­ge de yder­ste no­ter af de­res tek­ster. Dem er der man­ge lag i. Tænk på, hvor man­ge børn i dag, der får en di­ag­no­se, for­di de er lidt an­der­le­des, lidt utæm­me­de, lidt vil­de. Der er man­ge børn, der ba­re ik­ke pas­ser ind – og så får de en di­ag­no­se, som skal hæn­ge på dem re­sten af de­res liv. Jeg op­fat­ter mu­si­ca­len som en hyl­dest til dem, « si­ger Mei­ke Ba­hn­sen.

Bun­de­sen på si­de­linj­en

Mi­cha­el Bun­de­sen, der er med som gæst i af­ten i Fre­de­ri­cia, har væ­ret med på si­de­linj­en un­der ar­bej­det med mu­si­ca­len. Bå­de med in­put og som kor­rek­tur­læ­ser.

Mu­si­ca­len kom­mer se­ne­re Aar­hus og København.

Fre­de­ri­cia Te­a­ter er især kom­met på show­biz- dan­marks­kor­tet ef­ter si­ne op­sæt­nin­ger af ’ Alad­din’ og ’ Den lil­le havfrue’.

til

In­struk­tør med to af de san­ge­re/ sku­e­spil­le­re, der skal få Shu- bi- du­as san­ge til at svæ­ve i Fre­de­ri­cia Te­a­ter.

Fo­to: As­b­jørn Sand

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.