Nyt band med gam­le med­lem­mer

BT - - KULTUR -

MU­SI­KER­NE

I for­vej­en rej­ser Mi­cha­el Har­din­ger band rundt i lan­det og spil­ler ver­sio­ner af de gam­le Shu- bi­dua- san­ge. Især fra den før­ste pe­ri­o­de, hvor der var mest ge­ne­ra­tor­boul­li­on i ban­det.

Nu er end­nu en ver­sion af Shu- bi­dua be­gyndt at kø­re på de dan­ske lan­de­ve­je, nem­lig ban­det Shu- bi Or Not Shu- bi. Det be­står af to af de op­rin­de­li­ge med­lem­mer, nem­lig trom­mesla­ge­ren Bos­se Hall Chri­sten­sen og gu­i­ta­ri­sten Claus As­mus­sen. De for­lod ban­det i hhv. 1981 og i 2005 – beg­ge eft er in­ter­ne uove­renstem­mel­ser.

» En dag i det spæ­de for­år rin­ge­de Claus til mig og spurg­te, om jeg ik­ke hav­de lyst til at dan­ne et band sam­men med ham. Det skul­le væ­re et band, som ude­luk­ken­de spil­le­de Shu- bi- dua- ting fra gul­dal­der­pe­ri­o­den ( 1973- 1982), « si­ger Bos­se Hall Chri­sten­sen, der sid­ste år ud­gav selv­bi­o­gra­fi en ’ Gok­kela­j­ser’.

» Vi mød­tes og blev hur­tigt eni­ge om at strik­ke et show sam­men be­stå­en­de af ud­valg­te hit, blan­det med det vi kal­der ’ for hem­me­li­ge’ num­re, som al­drig er ble­vet spil­let sær­ligt me­get i hver­ken ra­dio el­ler på sce- nen. Showet er gar­ne­ret med anek­do­ter, gags og skæ­ve gim­mi­ck­num­re – en blan­ding af un­der­hold­ning, slap­sti­ck og au­ten­ti­ske Shu- bi- dua- num­re.

jae

Shu- Bi Or Not Shu- Bi med Bos­se Hall Chri­sten­sen og Claus As­mus­sen i

for­grun­den. PR- fo­to.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.