Jern­la­dy­ens

BT - - KULTUR - Lot­te Scharff lots@ bt. dk Fo­to: EPA, Bri­an Ras­mus­sen

VILD MED DANS

Den tid­li­ge­re jern­la­dy fra kvin­delands­hol­det i hånd­bold har det alt­så bedst i et par buk­ser. Al­li­ge­vel har den hår­de dan­se­træ­ning til ’ Vild med dans’ for­må­et at få Katrine Fruelund til at fø­le sig godt til­pas i en kjo­le.

På hånd­bold­ba­nen fik hun fryg­ten frem i mod­spil­ler­nes øj­ne, når hun som play­ma­ker brutalt kæm­pe­de sig gen­nem mu­ren af for­svars­spil­le­re og så ty­re­de hånd­bol­den di­rek­te ind i må­let med tur­bo­fart. Dér, på hånd­bold­ba­nen, føl­te ’ Frue’ sig helt hjem­me.

Men nu er dren­gepi­gen på ude­ba­ne. Det læg­ger den tid­li­ge­re dob­bel­te OL- og EM- vin­der hel­ler ik­ke skjul på. For dét at træk­ke i kjo­ler over­truk­ket med pail­let­ter, stik­ke de ska­de­de fød­der ned i højhæ­le­de sko og få sat hår og lagt ma­keup, har åb­net en helt ny og fe­mi­nin ver­den for Katrine Fruelund.

Pi­gepi­ge

» Jeg sy­nes, det er fedt at sid­de i ma­keup­pen og se den trans­for­ma­tion, der sker, « si­ger Katrine Fruelund og hen­ty­der til, at spejl­bil­le­det fre­dag af­ten er helt an­der­le­des end til dag­lig, hvor hun højst svin­ger sig op til at kom­me ma­sca­ra på vip­per­ne.

Men det er svært for dren- gepi­gen at bli­ve til en pi­gepi­ge, der går og dan­ser i højhæ­le­de sko.

» Det har væ­ret en ud­for­dring for mig at gå i højhæ­le­de sko. For jeg får sim­pelt­hen så ondt i fød­der­ne, når jeg har haft højhæ­le­de sko på til en fest, « for­tæl­ler den 37- åri­ge tid­li­ge­re jern­la­dy.

Det er og­så kun ved sær­lig fest­li­ge lej­lig­he­der, at play­ma­ke­ren fra Randers er truk­ket i en kjo­le. Men det har ba­re få ugers del­ta­gel­se i ’ Vild med dans’ æn­dret på. Og det kan

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.