Me­dal­je til ele­ver fra Præ­stø- ulyk­ke

BT - - KULTUR -

HÆ­DER

Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) over­ræk­ker i dag en yderst sjæl­den me­dal­je til fi­re tid­li­ge­re ele­ver på Lund­by Ef­ter­sko­le.

Der er ta­le om Hen­des Ma­jestæt Dron­nin­gens Me­dal­je for Ædel Daad, som se­ne­st blev ud­delt i 1996.

De fi­re ele­ver gik på sko­len i 2011, hvor de sam­men med ni kam­me­ra­ter og to læ­re­re kæn­tre­de i en dra­gebåd på Præ­stø Fjord.

Me­dalj­en, som over­ræk­kes på Chri­sti­ans­borg, er det ci­vi­le mod­styk­ke til For­sva­rets Tap­per­heds­me­dal­je og ud­de­les kun ef­ter indstil­ling til per­so­ner, der har bragt sig selv i yder­ste fa­re for at red­de an­dres liv.

En læ­rer om­kom, mens syv ele­ver måt­te be­hand­les for hjer­te­stop. Fle­re ele­ver kæm­per sta­dig med al­vor­li­ge fy­si­ske el­ler psy­ki­ske mén. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.