Po­li­tik var et kald

Le­ne Es­per­sens store gen­nem­brud kom, da hun blev ju­stits­mi­ni­ster i 2001 som den før­ste kvin­de­li­ge af slagsen

BT - - NAVNE - Tin­ne Hjer­sing Knud­sen tikn@ ber­ling­s­ke. dk Så­dan lø­ser du Su­do­ku: Løs­nin­ger fra i går:

50 ÅR I MOR­GEN

Det blev til et kort co­me­ba­ck, da Le­ne Es­per­sen i au­gust sid­ste år blev ud­nævnt til De Kon­ser­va­ti­ves po­li­ti­ske ord­fø­rer. Hun var tilbage i top­pen af dansk po­li­tik, lød det fra fl ere fron­ter, oven­på nog­le tur­bu­len­te år, eft er at hun blev væl­tet af si­ne eg­ne som par­ti­for­mand.

Men ik­ke en­gang tre må­ne­der se­ne­re var hun ude igen, og den­ne gang var det de­fi ni­tivt. Le­ne Es­per­sen hav­de nem­lig få­et sit ’ drømm­ejob’ som di­rek­tør i det pri­va­te er­hvervs­liv og trå­d­te der­med helt ud af dansk po­li­tik ef­ter 20 år. Nu kan hun fejre 50 års fød­sels­dag, og til novem­ber kan hun fejre et- års­dag for sin exit fra dansk po­li­tik. Hun si­ger uden tø­ven i stem­men, at hun ik­ke sav­ner sit gam­le liv i Fol­ke­tin­get.

Le­ne Es­per­sen blev valgt ind i Fol­ke­tin­get for De Kon­ser­va­ti­ve i 1994. Hun var ba­re 28 år, men mar­ke­re­de sig hur­tigt som en am­bi­tiøs skik­kel­se. Hun var godt nok vok­set op i Hir­ts­hals i Nord­jyl­land, langt væk fra mag­te­li­ten i København, men blev op­ta­get af po­li­tik i 1980er­ne, da hun ud­dan­ne­de sig til økonom på Aar­hus Uni­ver­si­tet. Po­li­tik var et kald for hen­de og ik­ke et job, hun søg­te, som hun for­mu­le­re­de det.

Fremad­stormen­de kvin­der

Da Le­ne Es­per­sen blev valgt ind i Fol­ke­tin­get før­ste gang, var det sam­men med Hen­ri­et­te Kjær og Git­te Se­e­berg. Sam­men re­præ­sen­te­re­de de et frisk pust af un­ge, fremad­stormen­de kvin­der blandt de gam­le kon­ser­va­ti­ve mænd.

Le­ne Es­per­sens store gen­nem-

Nem

Svær

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat. brud kom, da hun blev ju­stits­mi­ni­ster i 2001 som den før­ste kvin­de­li­ge af slagsen. I 2008 blev hun ud­pe­get til øko­no­mi- og er­hvervs­mi­ni­ster, og sam­me år blev hun valgt til ny for­mand for De Kon­ser­va­ti­ve, un­der en­de­lø­se klapsal­ver og til to­ner­ne af Ti­na Tur­ners ’ Sim­ply the Best’.

Ræk­ken af tun­ge, ind­fl ydel­ses­ri­ge po­ster er im­po­ne­ren­de, og den blev læn­ge­re i 2010, da Le­ne Es­per­sen blev ud­pe­get til uden­rigs­mi­ni­ster. Men hvad cv’et ik­ke si­ger no­get om, er det stormvejr, som hun måt­te igen­nem, da hun pri­o­ri­te­re­de en fa­mi­lie­fe­rie på Mall­orca hø­je­re end et mø­de i Ark­tisk Råd med USAs da­væ­ren­de uden­rigs­mi­ni­ster Hil­lary Cl­in­ton.

’ Fe­ri­e­mi­ni­ste­ren’

Ek­stra Bla­det om­tal­te hen­de eft er­føl­gen­de kon­se­kvent som ’ fe­ri­e­mi­ni­ste­ren’. Den mær­kat hang ved, ind­til hun blev pres­set af fol­ke­tings­grup­pen til at træ­de tilbage som par­ti­for­mand i ja­nu­ar 2011.

I dag stor­tri­ves Le­ne Es­per­sen i sit ar­bej­de som di­rek­tør for Dansk Ar­ki­tekt­for­e­ning, langt fra de po­li­ti­ske og per­son­li­ge magt­kam­pe på Chri­sti­ans­borg. Hun ny­der at ’ sid­de på den an­den si­de af bor­det’ og har stor gavn af si­ne 20 års er­fa­ring med po­li­tik, når hun ar­bej­der som lob­byist, og hun sav­ner ik­ke at væ­re i dansk po­li­tik.

» Jeg sav­ner ik­ke at bli­ve rin­get op lør­dag aft en kl. 22.30 af en el­ler an­den jour­na­list, som vil ha­ve min kom­men­tar til en sag. Det der med at stå vagt ved ha­velå­gen er jeg glad for at und­væ­re. Og helt spe­ci­fi kt sav­ner jeg ik­ke fejl­fi ndings­kul­tu­ren i dansk po­li­tik, for jeg vil me­get hel­le­re ta­le om, hvil­ke po­li­ti­ske be­slut­nin­ger der er de rig­ti­ge for Dan­mark, « si­ger Le­ne Es­per­sen.

Le­ne Es­per­sen ny­der sin til­væ­rel­se langt væk fra po­li­tik. Det er snart et år si­den, at hun for­lod Fol­ke­tin­get til for­del for et job i det pri­va­te er­hvervs­liv. Fo­to: David Leth Wil­li­ams

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.