EM- GULD TIL DANSK HÅND­BOLD

BT - - TV - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 21 år si­den 1994:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Sam­ti­dig med at du op­le­ver fl ere spæn­din­ger i dit liv, så mær­ker du rent fak­tisk og­så, at der er no­get helt nyt på vej til dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Din hand­le­kraft er i god kon­takt med di­ne tan­ker. Hvis du der­for for­mår at for­e­ne di­ne tan­ker med kon­kre­te hand­lin­ger, så er der suc­ces i ven­te. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Det er ik­ke al­tid en hjælp, at du er der for de an­dre. No­gen gan­ge kan det væ­re en bed­re hjælp, at du la­der væ­re som f. eks. i dag. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der lig­ger mas­ser af nye ud­for­drin­ger i luft en, og nu er det op til dig at tur­de at ta­ge imod. Det er ik­ke en god idé at hol­de fast i det gam­le. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Ti­den er in­de til at ta­ge den sam­ta­le, som du læn­ge har gå­et og øn­sket dig at ta­ge i for­hold til en be­stemt per­son. Ud­sæt det ik­ke læn­ge­re! Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du er i dit prak­ti­ske hjør­ne og for­mår at få en mas­se op­ga­ver fra hån­den i dag. Oveni det, så har du over­skud til at gø­re no­get godt for dig selv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Pas på, at du ik­ke fl yver væk i drøm­meland. Du ser man­ge nye mu­lig­he­der for­an dig. Sam­ti­dig er det dog vig­tigt, at du er re­a­li­stisk. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Hvis du ik­ke bry­der dig om det, som fo­re­går om­kring dig i dag el­ler men­ne­sker, du er sam­men med, så er det o. k., at du si­ger fra! Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

238). ( Svær 35). ( Mid­del 27). ( Nem

Det dan­ske kvin­delands­hold i hånd­bold vin­der i Ber­lin EM- fi­na­len over Tys­kland med 27- 23 og kå­res der­med til vin­der af det før­ste EM i hånd­bold. Dan­marks ’ jern­hår­de la­di­es’ jub­ler ef­ter at ha­ve ero­bret guld­me­dal­jer. På hol­det var bl. a. Anja Andersen og Ca­mil­la Andersen. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.