Sa­ga ale­ne på ’ Bro­en’

BT - - TV- GUIDE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

SÆ­SON­PRE­MI­E­RE

Kim Bod­nia er ude, men til gen­gæld mel­der spæn­den­de nye ka­rak­te­rer, spil­let af bl. a. Thu­re Lind­hardt og Kir­sten Ole­sen, sig på ’ Bro­en’.

Få dan­ske se­ri­er har haft så stor in­ter­na­tio­nal suc­ces som ’ Bro­en’. Så­le­des har over 120 lan­de vist den, og bå­de USA og Eng­land har la­vet de­res eg­ne ge­nind­spil­nin­ger.

Men der er selv­føl­ge­lig in­tet som ori­gi­na­len. Og ef­ter at Martin Ro­h­de ( Kim Bod­nia) røg i fængsel for mord, står hans sven­ske part­ner Sa­ga Norén per­son­ligt på bar bund.

Hun ved at det var rig­tigt at mel­de Martin. Hun ved, alt for godt, at hun ik­ke kan om­gås en mor­der. Men det na­ger hen­de og­så, længs­len gna­ver, og hun sav­ner sin ene­ste ven.

Et lig på en byg­ge­plads

Sa­ga Noréns savn vok­ser kun, da hun bli­ver til­delt en ny sag. En kendt dansk køns­de­bat­tør, in­de­ha­ver af den før­ste køns­neut­ra­le bør­ne­ha­ve i København, fin­des myr­det på en byg­ge­plads i Mal­mø. Sa­ga bli­ver tvun­get til at ar­bej­de med en ny dansk kol­le­ga - som på in­gen må­de vil ac­cep­te­re hen­de som den, hun er. Mor­de­ren har væ­ret om­hyg­ge­lig æste­tisk i sin ger­ning. Han har øn­sket, at li­get skul­le fin­des. Og det­te er kun det før­ste af en ræk­ke spek­taku­læ­re mord i en sag, der in­vol­ve­rer Sa­ga per­son­ligt.

’ Bron/ Bro­en’ er en skan­di­na­visk co- pro­duk­tion mel­lem Sve­ri­ge og Dan­mark, og hi­sto­ri­er­ne ud­spil­ler sig i græn­selan­det mel­lem Sve­ri­ge og Dan­mark, for­bun­det via Øre­sunds­bro­en DR1 SØN­DAG 20.00 ’ BRO­EN - 3. SÆ­SON’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.