Far til fi­re

BT - - TV- GUIDE -

Som­mer­fe­ri­en nær­mer sig, mor og far skal på de­res drøm­mer­fe­rie til New York, og bør­ne­ne skal væ­re ale­ne hjem­me. El­ler det vil si­ge, On­kel Erik er, trods mors be­kym­rin­ger, ble­vet be­tro­et op­ga­ven at pas­se bør­ne­ne. Alt ser og­så ud til at gå fint, li­ge ind­til Jan og Mi­cha­el, i de­res iver for at im­po­ne­re de lo­ka­le pi­ger, kom­mer til at smadre fars nye og me­get sjæld­ne sport­s­vogn. For at dæk­ke over ulyk­ken skal bør­ne­ne fin­de 30.000 kr., så bi­len kan bli­ve re­pa­re­ret, in­den mor og fra kom­mer hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.