LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk actionfi lm fra 1988. ( Shoot to Kill) FBI- man­den War­ren Stan­tin er et stor­by­men­ne­ske og slet ik­ke i stand til at over­le­ve i bjer­ge­ne, så han må ha­ve hjælp af bjerg­gu­i­den Jo­nat­han Knox, da en mor­der slut­ter sig til en in­te­ta­nen­de grup­pe even­ty­re­re i bjer­ge­ne. Dybe af­grun­de, sne­storme og grizzlyb­jør­ne er blot nog­le af for­hin­drin­ger­ne. Og kan de over­ho­ve­det nå frem, in­den mor­de­ren får dræbt med­lem­mer­ne af den lil­le eks­pe­di­tion? Med­vir­ken­de: Stan­tin: Sid­ney Poi­ti­er, Sa­rah: Kirstie Al­ley og Knox: Tom Be­ren­ger. In­struk­tion: Ro­ger Spot­tiswoo­de. DR1 kl. 00.15 Dansk ko­me­die fra 2010. ( Klovn: The Movie) Frank og Cas­per skal på man­de­tur i ka­no på Gu­denå­en, men for at Frank kan be­vi­se sit far- po­tien­tale for Mia, in­si­ste­rer han på at ta­ge Mi­as nevø Bo med på tu­ren. Den­ne æn­dring i sid­ste øje­blik fal­der ik­ke i god jord hos Cas­per, hvis egent­li­ge for­mål med tu­ren er fest, druk og da­mer – især ser han frem til at knal­de sig halvt for­dær­vet på et luksus­bor­del nær Sil­ke­borg! Tu­ren ud­vik­ler sig ka­ta­stro­falt og får fa­ta­le føl­ger for al­le tre – ik­ke mindst på grund af nog­le uhel­di­ge epi­so­der på Skan­der­borg- festi­va­len. Men un­der­vejs bli­ver der og­så knyt­tet bånd mel­lem Bo og Frank, der beg­ge læ­rer no­get på tu­ren.. Med­vir­ken­de: Frank: Frank Hvam, Cas­per: Cas­per Chri­sten­sen og Bo: Marcuz Jess Pe­ter­sen. In­struk­tion: Mik­kel Nørgaard. TV 2 kl. 21.10 Ame­ri­kansk actio­ne­ven­ty r fra 1984. ( In­di­a­na Jones and the Temp­le of Doom) Den be­røm­te ar­kæ­o­log og eks­pert i det ok­kul­te dr. In­di­a­na Jones al­li­e­rer sig med en nat­klubsan­ge­r­in­de og en rast­løs 12- årig ved navn Short Ro­und. De hav­ner i en lil­le lands­by, hvor ind­byg­ger­ne for­tæl­ler dem, at en hel­lig sten er bli­vet stjå­let fra dem. In­di­a­na og co. mel­der sig fri­vil­ligt til at fin­de den hel­li­ge sten og be­gi­ver sig ud på end­nu et far­ligt even­tyr, der ta­ger dem over bjerg og dal. Med­vir­ken­de: Dr. Hen­ry » In­di­a­na « Jones: Har­ri­son Ford, Wil­hel­mi­na » Wil­lie « Scott: Ka­te Caps­haw og Short Ro­und: Ke Huy Qu­an. In­struk­tion: Ste­ven Spi­el­berg. TV3 kl. 20.00 Ame­ri­kansk thriller fra 2007. ( Pre­mo­ni­tion) Linda Han­son får at vi­de, at hen­des mand, Jim, er død i et tra­fi­kuheld. Men næ­ste mor­gen sid­der Jim lys­le­ven­de og drik­ker mor­genkaf­fe. Er Linda vå­gen, drøm­mer hun, hop­per hun ud og ind af pa­ral­lel­le ver­de­ner, el­ler er der en for­nuf­tig for­kla­ring? Med­vir­ken­de: Linda Han­son: San­dra Bul­lo­ck, Jim Han­son: Juli­an McMa­hon og Dr. Ro­th: Pe­ter Storma­re. In­struk­tion: Men­nan Ya­po. Ka­nal 4 kl. 21.00 Ame­ri­kansk dra­ma fra 1992. ( A Few Good Men) To ma­ri­ne­sol­da­ter står an­kla­get for at ha­ve dræbt en med sol­dat un­der en hård­hæn­det af­straf­fel­se. Søløjt­nant Jo­An­ne Gal­loway får på for­nem­mel­sen, at af­straf­fel­sen ik­ke ske­te på de to an­kla­ge­des eget ini­ti­a­tiv, men på for­an­led­ning af en di­rek­te or­dre fra sol­da­ter­nes fo­re­sat­te, den ben­hår­de oberst Jes­sep. Jo­An­ne Gal­loway skal fo­re­stå de to an­kla­ge­des for­svar, men kun som bi­sid­der for en af flå­dens eg­ne to­pad­vo­ka­ter, søløjt­nant Da­ni­el Kaf­fe. De to ad­vo­ka­ter har me­get svært ved at ar­bej­de for­nuf­tigt sam­men – Jo­An­ne er over­be­vist om, at mæn­de­ne hand­le­de ef­ter en di­rek­te or­dre fra Jes­sep, hvor­for de så­le­des ik­ke kan straf­fes for mand­drab. Med­vir­ken­de: Oberst Nat­han R. Jes­sep: Ja­ck Ni­chol­son, Løjt­nant Da­ni­el Alistair Kaf­fee: Tom Cru­i­se og Jo­An­ne » Jo « Gal­loway: De­mi Mo­o­re. In­struk­tion: Rob Re­i­ner. TV3+ kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.