Dob­belt rødt og klas­se- kas­se

To Lyng­by- spil­le­re blev ud­vist, da 1. di­vi­sions­hol­det eks­pe­de­re­de Es­b­jerg ud af po­kal­tur­ne­rin­gen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

DBU PO­KA­LEN vis fem mi­nut­ter før tid spar­ke­de et fris­park fra kan­ten af ba­nen di­rek­te op i det mod­sat­te hjør­ne. Og der­med eks­pe­de­re­de Lyng­by Es­b­jerg ud af po­kal­tur­ne­rin­gen, selv­om su­per­liga­hol­det hav­de væ­ret i over­tal i en ti­me.

Spil­ler­nes sejr

» Det var vold­somt. Det her er spil­ler­nes sejr, de vil vin­de. De slås hver dag til træ­ning, og nu får de be­ta­lin­gen for det. Vi bli­ver ved med at kæm­pe, og vi ved, at chan­cen er der på død­bol­de­ne. Og det er fan­ta­stisk spar­ket ind til sidst, « ro­ste Lyng­by- træ­ner David Ni­el­sen si­ne spil­le­re og især Cas­per Hø­jer Ni­el­sen, der vi­ste, at han åben­bart har ar­vet ev­nen til at sky­de hårdt og præ­cist til bol­den fra sin far, FC Kø­ben­havns tid­li­ge­re død­bolds­spe­ci­a­list Lars Hø­jer Ni­el­sen.

Men eft er må­let ud­vik­le­de kam- pen sig i en nær­mest sur­re­a­li­stisk ret­ning. Dom­mer An­ders Poul­sen præ­sen­te­re­de den ud­skift ede Den­nis Sø­ren­sen for det rø­de kort, for­di Lyng­by- spil­le­ren til­sy­ne­la­den­de hav­de jublet for vold­somt ude på bæn­ken eft er dom­me­rens smag.

» Det er helt hor­ri­belt at gi­ve Den­nis di­rek­te rødt på grund af en ju­bels­ce­ne. Det kan vi ik­ke ac­cep­te­re, og jeg kom­mer til at sove ude hos DBU, ind­til de be­slut­ter at træk­ke det rø­de kort tilbage. Det er helt sinds­sygt, « sag­de David Ni­el­sen ef­ter kam­pen, som hav­de lig­net en re­la­tivt let op­ga­ve for Es­b­jerg, da ve­te­ra­nen Da­ni­el Jen­sen blev smidt ud.

Han fi k sit an­det gu­le kort eft er 31 mi­nut­ter på grund af en ta­ck­ling i knæhøj­de, og så måt­te han for­la­de ba­nen. Kort for­in­den hav­de den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler i øv­rigt på­dra­get sig et al­vor­ligt sæ­beø­je ef­ter et sam­men­stød med en an­den ve­te­ran, Es­b­jergs Hans Hen­rik An­drea­sen.

» Det vir­ker van­vit­tigt. Hvis du skal vi­se en mand ud med to gu­le kort in­den for fem mi­nut­ter, skal det væ­re vir­ke­lig vold­somt. Og han går jo ba­re ind i en du­el. «

Lyng­by- træ­ne­ren hav­de i øv­rigt ry­stet po­sen vold­somt i for­hold til den star­top­stil­ling, der se­ne­st be­sej­re­de Næst­ved sid­ste fre­dag, men re­ser­ver­ne greb chan­cen og mat­che­de et Es­b­jerg- hold, der stil­le­de op i stær­ke­ste op­stil­ling, men al­li­ge­vel ik­ke for­må­e­de at pres­se Lyng­by i bund. Og de gan­ge hvor det brænd­te på, vi­ste Lyng­bys ke­e­per An­dreas Lar­sen stor klas­se og holdt hjem­me­hol­det in­de i kam­pen.

I aft enens se­ne po­kal­kamp vandt de dan­ske me­stre fra FC Midtjylland ude med 3- 0 over Næst­ved.

Der træk­kes lod til ot­ten­de­dels­fi - na­ler­ne i eft er­mid­dag.

En let­tet Cas­per Hø­jer Ni­el­sen om­fav­nes af en hold­kam­me­rat ef­ter sej­ren over Es­b­jerg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.