Rid­ders­holm får løn til nytår i FC Midtjylland

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FUNK­TIO­NÆR Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

Han sag­de selv sit job op i som­mer, men Glen Rid­ders­holm er fort­sat på FC Midtjyl­lands løn­nings­li­ste.

» Det skyl­des min spe­ci­el­le an­sæt­tel­se på funk­tio­næraft ale. Så frem til nytår mod­ta­ger jeg sta­dig løn fra klub­ben, « si­ger Glen Rid­ders­holm.

Til gen­gæld er han knapt så med­del­som om, hvor­dan hans frem­tid som fod­bold­træ­ner kom­mer til at for­me sig.

» Jeg har i øje­blik­ket man­ge bol­de i luft en. Hvad jeg gør mig af tan­ker, øn­sker jeg ik­ke at del­ag­tig­gø­re of­fent­lig­he­den i end­nu. Men jeg ga­ran­te­rer, at det nok skal bli­ve meldt ty­de­ligt ud, når jeg har få­et no­get på plads, « si­ger Glen Rid­ders­holm, der i eft er­å­ret blandt an­det er sat i for­bin­del­se med Su­per­liga- klub­ben Es­b­jerg fB.

» Det øn­sker jeg ik­ke at kom­men­te­re. Men lad mig fast­slå, at jeg har god tid til at fi nde det ret­te job, og at jeg hver­ken fø­ler mig pres­set el­ler des­pe­rat, « si­ger Glen Rid­ders­holm.

Fored­rags­hol­der

Helt inak­tiv er han dog ik­ke.

» Jeg bru­ger min tid til at føl­ge med i dansk fod­bold og til at hol­de en del fored­rag. Des­u­den vil jeg i ef­ter­å­ret fem- seks gan­ge væ­re gæst i stu­di­et, når Vi­a­sat vi­ser kam­pe fra den en­gel­ske Pre­mi­er League, « si­ger Glen Rid­ders­holm.

Han fast­slår, at han ger­ne vil tilbage som fod­bold­træ­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.