DE ÅBENMUND Su­per­liga­ens 10 stør­ste mun­de

Su­per­liga­en har brug for spil­le­re med store per­son­lig­he­der, men en åben

BT - - ALKA SUPER LIGA - BRAM­FRI SPIL­LE­RE Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk

Fan­se­ne el­sker det – hvis det ik­ke går ud over de­res egen klub. Me­di­er­ne slu­brer det i sig. Og klub­ber­ne har brug for det, men er og­så lidt ban­ge for det. Fod­bold­spil­le­re med mo­det til at si­ge, hvad de me­ner uden at fryg­te for kon­se­kven­ser­ne.

Kim Aa­bech er ik­ke ba­re den mest ak­tu­el­le af slagsen med sin og agen­tens me­get spid­se ud­mel­din­ger om, at ’ ba­ron­søn­nen’ ik­ke kom­mer til at skri­ver un­der på en ny kon­trakt med AGF, for­di aar­hu­si­a­ner­ne for­ha­ler kon­trakt­for­læn­gel­sen. Aa­bech har før væ­ret igen­nem me­di­e­møl­len, og stormvej­ret har han delt med en god del Su­per­lig­a­spil­le­re, der på godt el­ler ondt har mar­ke­ret sig som de åben­mun­de­de.

Martin Pu­sic, Ni­cki Bil­le, Osama Ak­har­raz og Emil Lar­sen. Det er et ud­pluk af de nu­væ­ren­de Su­per­liga- spil­le­re, som gi­ver træ­ner­ne pan­de­ryn­ker, men de kom­merci­el­le di­rek­tø­rer smile­hul­ler. For klub­ber­ne sø­ger ger­ne de åben­mun­de­de spil­le­re – så læn­ge dis­se spil­le­re hol­der sig in­den for klub­bens vær­di­sæt.

» At væ­re li­ge­gyl­dig er groft sagt det vær­ste, du kan væ­re i top­fod­bold. Klub­ber­ne vil først og frem­mest ha­ve go­de fod­bold­spil­le­re. Men kan man og­så få no­gen, som ik­ke er li­ge­gyl­di­ge uden for ba­nen, er det klart en bonus. Man vil ger­ne ha­ve spil­le­re, hvor per­son­lig­he­den skin­ner igen­nem, så læn­ge de er sig selv og hol­der sig in­den for de ram­mer, som klub­bens vær­di­sæt gi­ver. Så kan det og­så sag­tens la­de sig gø­re at væ­re åben og ær­lig uden at en­de i bal­la­de, « si­ger Chri­sti­an Wol­ny, der er tid­li­ge­re pres­se­chef i FC Nordsjælland og FC København.

Chri­sti­an Wol­ny har i fl ere år væ­ret styr­man­den, der sat­te ret­nin­gen for, hvor­dan spil­ler­ne i FC Nordsjælland og FC København frem­stod i me­di­er­ne.

Pe­ter Graulund har stå­et midt på fod­bold­bå­den i bå­de uvejr og med­vind. Den tid­li- ge­re fod­bold­spil­ler og nu­væ­ren­de eks­pert på Vi­a­sat var sjæl­dent ke­de­lig, men han vid­ste godt, at han selv kun­ne ska­be over­skrift er­ne.

» Jeg var me­get, me­get be­vidst om, hvor­dan jeg age­re­de i me­di­er­ne, da jeg selv spil­le­de. Nog­le gan­ge har man jo no­get, man godt vil ud med. Så kan man si­ge det på en må­de og hå­be, at folk ta­ger fat i det. Stør­ste­delen af gan­ge­ne er det me­get be­vidst, hvad, hvor­dan og hvor me­get man si­ger. Men an­dre gan­ge får man og­så sagt no­get, der ik­ke er så hel­digt. Så­dan er det jo at væ­re åben­mun­det, « si­ger Pe­ter Graulund.

Fuck­ing po­lak

Der er dog for­skel på, hvad man si­ger i me­di­er­ne, ly­der det en­ty­digt fra Pe­ter Graulund og Chri­sti­an Wol­ny. Så læn­ge du er tro mod din egen per­son, så hold­kam­me­ra­ter­ne gen­ken­der den off ent­li­ge fod­bold­spil­ler om man­da­gen i om­klæd­nings­rum­met, så er der stort spil­le­rum. Men du skal ik­ke fø­re dig frem på be­kost­ning af an­dre.

» Så­dan en som An­dreas Cor­ne­li­us brænd­te igen­nem bå­de på og uden for ba­nen, og jeg sy­nes, han fandt ba­lan­cen godt på trods af sin un­ge al­der. Han hav­de no­get at by­de ind med, og han var ik­ke ban­ge for at si­ge det. Han kom al­drig i pro­ble­mer i klub­ben, og han er et godt ek­sem­pel på en, der er den sam­me i og uden for om­klæd­nings­rum­met. Han tur­de og vil­le, og han trå­d­te ik­ke for­kert, « si­ger Chri­sti­an Wol­ny og ud­pens­ler ud­for­drin­gen for ’ den in­ter­es­san­te fod­bold­spil­ler’:

» Groft sagt kan man ik­ke ska­be sig en fod­bold­kar­ri­e­re i me­di­er­ne. Men man kan sag­tens ska­be sig pro­ble­mer og må­ske end­da øde­læg­ge den. Så det er vig­tigt at for­stå sam­men­hæn­gen og me­ka­nis­mer­ne i in­teres­sen fra om­gi­vel­ser­ne uan­set, om man er den åben­mun­de­de ty­pe el­ler ej. «

Og det kan ko­ste en kar­ri­e­re. Det måt­te den tid­li­ge­re OB- og FC Midtjylland- må­l­mand Arek Onyszko san­de, da han blev fy­ret i det midtjy­ske eft er ud­gi­vel­sen af sin bog ’ Fuck­ing Po­lak’, som gav ud­tryk for lidt for man­ge hold­nin­ger, som klub­ben ik­ke kun­ne stå in­de for.

FRE­DAG 25. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.