BRØND­BYS NY

Fre­de­rik Røn­now er gå­et fra ud­vik­lings­spil­ler til Su­per­ligapro­fi l på re­kord­tid og har løft et ar­ven eft er Lukas Hra­decky så stærkt, at in­gen læn­ge­re ta­ler om fi nnen på Ves­teg­nen

BT - - ALKA SUPER LIGA - UD­VIK­LING Ras­mus Dam Ni­el­sen rasn@ sporten. dk 23 år 188 cm AC Hor­sens Brøndby IF 30 ju­ni 2019 22

Rej­sen til Brøndby har væ­ret en om­vælt­ning for 23- åri­ge Fre­de­rik Røn­now, der for før­ste gang har for­ladt de tryg­ge ram­mer i Hor­sens. Her for­tæl­ler han om skift et til en stor­klub, om at rå­be ad Da­ni­el Ag­ger, ud­sig­ten til FCK og mø­det med ho­ved­sta­dens cy­kel­myl­der.

spil­let po­kal­fi na­le, nedryk­nings­kam­pe, Eu­ro­pa League- kam­pe osv., og det har jeg helt klart kun­net mær­ke, at jeg har kun­net ta­ge med mig. Jeg har ik­ke ba­re skul­let star­te fra nul, som jeg gjor­de, da jeg be­gynd­te i Hor­sens som 19- årig. Det har må­ske gjort, at jeg ik­ke læg­ger så me­get mær­ke til de yd­re om­stæn­dig­he­der, men fo­ku­se­rer på det, jeg skal. Jeg skal vi­se, hvem jeg er, ik­ke be­vi­se en hel mas­se, væ­re su­per­mand osv., og det gør jeg klart bedst ved at fo­ku­se­re på de ting, som jeg har en ind­fl ydel­se på. «

Ud af Hra­deck­ys skyg­ge

» Jeg sy­nes, at jeg er kom­met ind og har vist, hvem jeg er, og det har væ­ret vig­tigt for mig. Der er jo en grund til, at Lukas er rø­get til Bun­des­liga­en. Han er en fan­ta­stisk må­l­mand, og at jeg skul­le ind og le­ge ham fra dag ét, har på in­gen må­de væ­ret min in­ten­tion. Jeg har vil­let vi­se, hvem jeg er. Jeg er en an­den ty­pe må­l­mand, og jeg har væ­ret rig­tig glad for den start, jeg har få­et. Det er klart, at nu hav­de vi en skidt kamp i we­e­ken­den mod AaB, men ud over det sy­nes jeg, at vi i Su­per­liga­en har væ­ret in­de i et rig­tig godt for­løb, og det har væ­ret fedt at væ­re en del af. «

» Det er klart, at snak­ken har væ­ret der, for det er store sko, jeg har skul­let ud­fyl­de. Men det er da dej­ligt, at man ik­ke i så høj grad ta­ler om det me­re, for Lukas var en stor per­son. Han har nær­mest væ­ret el­sket af al­le. Der­for har det væ­ret fedt for mig at vi­se, at jeg er klar til det her. «

» Mit for­mål, da jeg kom her­til, var, at jeg skul­le spil­le så hur­tigt som over­ho­ve­det mu­ligt. Jeg vid­ste godt, at jeg nok ik­ke slog Lukas af li­ge med det sam­me. Men jeg hav­de og­så få­et in­di­ka­tio­ner om, at der må­ske var en til­væn­nings­pe­ri­o­de, men at de hen­te­de mig ind, for­di de satsede på mig. Det kom så lidt før, end jeg hav­de reg­net med, men jeg kom for at spil­le. «

En jy­de i stor­by­en

» Det har væ­ret en om­vælt­ning. Især for­di det er før­ste gang, at jeg er fl yt­tet væk fra de tryg­ge ram­mer i Hor­sens. Uden for ba­nen skul­le jeg li­ge fi nde en lej­lig­hed, og sam­ti­dig skul­le jeg og­så ind i et om­klæd­nings­rum, hvor der må­ske ik­ke er så man­ge jy­der. De har hel­dig­vis Al­der: Højde: Barn­dom­s­klub: Nu­væ­ren­de klub: Kon­trak­t­ud­løb: An­tal U- land­skam­pe:

Su­per­liga­kam­pe for Brøndby: væ­ret fan­ta­sti­ske til at ta­ge imod mig, men man skal jo al­tid li­ge fi nde sig til ret­te, når man kom­mer et nyt sted. «

» Det her skift e er ik­ke ba­re et step for mig pro­fes­sio­nelt i for­hold til, at jeg får lov til at spil­le for en stør­re klub. Det er og­så et step for mig som men­ne­ske. No­gen gan­ge hand­ler det og­så som men­ne­ske om at ud­for­dre sig selv og kom­me lidt væk fra de tryg­ge ram­mer. «

FRE­DAG 25. SEP­TEM­BER 2015

» Jeg har li­ge købt lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg, og der sker alt­så lidt me­re, end der gør i Hor­sens. Når man er ude en mandag aft en, sid­der der folk på caféer­ne. Det he­le er ik­ke ba­re luk­ket. At man kom­mer over og får lov at mær­ke den her kø­ben­hav­ner­stem­ning er og­så no­get af det sjove. Der sker me­re. Der er me­re liv. Der er sinds­sygt man­ge cyk­li­ster. Hold kæft , hvor hol­der jeg me­get, når jeg skal til høj­re. Jeg har hel­dig­vis ik­ke klip­pet no­gen ned end­nu. Jeg skal og­så selv ha­ve købt en cy­kel, for det er jo me­get let­te­re at kom­me rundt in­de i cen­trum med så­dan en. «

Om at rå­be ad Da­ni­el Ag­ger

» Jeg er må­ske en stille og ro­lig ty­pe uden for ba­nen, men på ba­nen hand­ler det for mig om at op­ti­me­re hol­det så me­get som mu­ligt. Som ke­e­per har du ud­sig­ten til det he­le,

Randers- Brøndby Vi­borg- Brøndby Brøndby- Sønderjyske FC Nordsjælland- Brøndby Brøndby- FC Midtjylland AaB- Brøndby 3- 3 0- 4 1- 0 0- 2 0- 0 4- 1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.