’’

BT - - ALKA SUPER LIGA - Fre­de­rik Røn­now

Jeg sy­nes, at jeg er kom­met ind og har vist, hvem jeg er, og det har væ­ret vig­tigt for mig

» I for­hold til Hor­sens er der me­get stør­re fo­kus på klub­ben her­u­de. Der er en for­vent­ning in­den hver kamp fra om­ver­de­nen om, at man skal vin­de langt de fl este gan­ge. Det er må­ske den helt store for­skel. Sam­ti­dig er se­tup­pet om­kring he­le tea­met ba­re no­get helt an­det, og det er jo alt sam­men me­get sjovt, men i sid­ste en­de hand­ler det om det, der sker in­de på ba­nen, og det er egent­lig og­så der, jeg sy­nes, jeg har lagt mit fo­kus. «

» Jeg har hel­dig­vis på trods af min al­der prø­vet en mas­se ting. Jeg har

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.