YE NUM­MER ET

BT - - ALKA SUPER LIGA -

FFRREEDDAAGG 2 255. S. ESPETPETMEBMEBR E2R0 125015 så jeg tror da hel­le­re, at Da­ni­el vil ha­ve, at jeg rå­ber ad ham el­ler di­ri­ge­rer med ham, end at jeg ik­ke gjor­de det, for det hjæl­per hol­det. «

» Når man er de­r­in­de, tæn­ker man ik­ke over, at det er vo­res lands­holds­an­fø­rer, som har haft en fan­ta­stisk kar­ri­e­re. Han hjæl­per hol­det bedst mu­ligt og har sinds­sygt me­get er­fa­ring, som gav­ner hol­det, men der­for skal jeg og­så kun­ne gi­ve no­get til ham og­så. «

» At kun­ne kom­mu­ni­ke­re med sit for­svar er og­så en del af må­l­mands­spil­let. Det prø­ver jeg at gø­re i så høj grad, som jeg kan. Det er nog­le gan­ge lidt svært, når der er me­get larm her­u­de. Men så må man vi­se med sit kro­p­s­sprog, at man er til ste­de. «

» I den­ne ver­den bli­ver man al­tid me­re respek­te­ret, hvis folk kan se, at man og­så kan no­get in­de på ba­nen. Jeg har fra dag ét følt mig 100 pro­cent vel­kom­men, men når du sam­ti­dig præ­ste­rer på ba­nen, æn­drer det og­så din sta­tus. Det er ik­ke så­dan, at folk i be­gyn­del­sen ik­ke gad at snak­ke med mig, for­di jeg var an­den­må­l­mand, men når man kom­mer til en ny klub, skal man selv­føl­ge­lig li­ge fi nde sin plads i det he­le. Det har jeg og­så væ­ret be­vidst om. I Hor­sens hav­de man et stort navn, men her skul­le man må­ske ik­ke ba­re kom­me og tro, at man var Kong Gu­lerod og eje­de det he­le, og

det var jeg me­get be­vidst om. «

Ud­sig­ten til der­by- de­but

» Som Brøndby- spil­ler er det de her kam­pe, der er rig­tig sjove. Der er det her had- for­hold mel­lem Brøndby og FCK, så mit for­hold til dem er ik­ke det bed­ste. «

» Jeg glæ­der mig helt vildt. Jeg har set man­ge af de her derbyer i fj ern­sy­net, og nu står man plud­se­lig midt i det. Jeg er sim­pelt­hen så spændt på at kom­me ud på Brøndby Sta­dion og se, hvad fan­se­ne har fun­det på. Jeg ved, at de gør rig­tig me­get ud af det. «

» Vi hav­de en skidt kamp mod AaB sidst, men in­den det hav­de vi en god pe­ri­o­de, og det er det, vi skal ta­ge med os. De her kam­pe er al­tid su­per in­ten­se, og vi skal fo­ku­se­re på det, vi er go­de til, og så er jeg sik­ker på, at vi nok skal få et fi nt re­sul­tat. Jeg tror på en Brøndby- sejr. «

Fo­to: As­ger La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.