’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Kas­per Hvidt Fo­to: Axel Schütt

Vi be­va­rer ro­en, selv­om de kom­mer med 400 km/ t

BOXER HERRELIGAEN

Pau­sestil­ling: ( 15- 16) ne­der­lag i man­dags mod HC Midtjylland.

KIF Kol­ding København har nu seks po­int eft er de før­ste fem kam­pe, og li­ge så man­ge som Team Tvis Holste­bro, der med sejr el­lers vil­le ha­ve over­ta­get Bjer­ring­broSil­ke­borgs før­ste­plads.

» Vi be­va­rer ro­en, selv­om de kom­mer med 400 km/ t, « sag­de KIF Kol­ding Kø­ben­havns må­l­mand Kas­per Hvidt til TV2 Sport eft er kam­pen, hvor Team Tvis Holste­bro- pro­fi len Pa­tri­ck Wies­mach ik­ke lag­de skjul på sin skuff el­se over re­sul­ta­tet:

» Det er svært at spil­le på ude­ba­ne mnod Kol­ding. Men stor ros til Kas­per Hvidt. Han var stærk i an­den halv­leg. «

Team Tvis Holste­bro gik til pau­sen med en fø­ring på 16- 15.

Det kun­ne der in­tet ind­ven­des imod.

Ve­stjy­der­ne var kun bag­ud 0- 1, og før­te un­der­vejs bå­de 9- 7, 12- 10 og 15- 13 mod et KIF­mand­skab, der var uden syg­doms­ram­te Las­se An­der­s­son samt ska­de­de Marcus Cle­ver­ly, Tor­sten La­en og Si­mon Jen­sen.

Des­u­den spil­le­de ve­te­ra­nen Lars Jør­gen­sen på ned­sat kraft , for­di han i øje­blik­ket pla­ges af en kram­pe­lig­nen­de ska­de i ven­stre læg­mu­skel.

At KIF Kol­ding København al­li­ge­vel holdt sig in­de i kam­pen skyld­tes ik­ke mindst lands­holds­spil­le­ren Bo Spel­ler­berg, der ik­ke kun var en træf­sik­ker skyt­te, men som og­så gjor­de sig po­si­tivt be­mær­ket med fl ere må­l­gi­ven­de afl eve­rin­ger.

Eft er pau­sen vi­ste Kas­per Hvidt sig fra sin bed­ste si­de.

Han hav­de i de før­ste 30 mi­nut­ter blot red­det fi re af Tvis- spil­ler­nes skud. Men i lø­bet af an­den halv­legs før­ste syv mi­nut­ter le­ve­re­de han li­ge så man­ge.

Det be­tød, at hjem­me­hol­det brag­te sig for­an 19- 18.

Fø­rin­gen holdt dog ik­ke læn­ge, og da der mang­le­de et kvar­ter lig­ne­de Team Team Holste­bro ved stil­lin­gen 2320 et vin­der­hold.

Men så­dan skul­le det ik­ke gå.

Plud­se­lig fol­de­de KIF Kol­ding Kø­ben­havns rus­si­ske nyind­køb Kon­stan­tin Igro­pulos sig ud, og med ham som ind­pi­sker brag­te hol­det sig syv mi­nut­ter før tid for­an 26- 25. En fø­ring der eft er­føl­gen­de blev ud­byg­get.

Boxer Her­re­liga­ens næ­ste kamp spil­les fre­dag aft en, hvor HC Midtjylland får be­søg af Ski­ve fH.

Kas­per Hvidt stod en flot kamp for KIF, og var stærkt med­vir­ken­de til hol­dets sejr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.