But­ton for­vir­rer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: EPA

JEN­SON BUT­TON FOR­VIR­RER i dis­se da­ge bå­de McLa­ren­le­del­sen og re­sten af For­mel 1- fol­ket. Eng­læn­de­ren har i de sid­ste man­ge må­ne­der gi­vet ud­tryk for, at han vil­le fort­sæt­te i For­mel 1 i mindst end­nu en sæ­son. Det var ud­mel­din­ger, der sik­re­de McLaren- le­del­sen al­le es­ser­ne i po­ker­spil­let om sæ­der­ne i For­mel 1- VM 2016.

But­ton har re­elt ik­ke no­gen For­mel 1- al­ter­na­ti­ver til McLaren, hvor man har bå­de Kevin Magnus­sen og Stoff el Van­do­or­ne i bag­hån­den. Der­for var det i McLa­ren­le­del­sens op­tik kun et spørgs­mål om at ban­ke But­ton på plads med hen­syn til løn­nen.

Eft er en be­ty­de­lig løn­ned­gang i 2015 sik­rer den op­tion, han har med tea­met for 2016, ham en klæk­ke­lig løn­for­hø­jel­se. Men med en But­ton, der ik­ke har an­dre mu­lig­he­der i For­mel 1 og yder­me­re an­gi­ve­ligt har tjent me­re end 500 mil­li­o­ner kr. i en lang kar­ri­e­re, lig- ne­de det en over­kom­me­lig op­ga­ve for McLaren- le­del­sen at pres­se eng­læn­de­ren til end­nu en løn­ned­gang. MCLAREN- LE­DEL­SEN VAR SÅ sik­re på at ha­ve But­ton ma­let op i et hjør­ne, at man gav hans op­lag­te afl øser Kevin Magnus­sen lov til at for­hand­le med Haas- tea­met. Man hav­de ik­ke slup­pet dan­ske­ren løs på kø­rer­mar­ke­det, hvis man for al­vor tro­e­de, at man vil­le få brug for ham ved si­den af Fer­nan­do Alonso i 2016.

Langt ind i gran­drix- we­e­ken­den i Singapore for ba­re fem da­ge si­den lig­ne­de Jen­son But­ton da og­så en McLaren- kø­rer 2016. Men et el­ler an­det gik galt i lø­bet af søn­da­gen.

Et mø­de med team­chef Ron Den­nis trak åben­bart fron­ter­ne i for­hand­lin­gen om 2016- kon­trak­ten skar­pt op, og da But­ton i Sin­ga­po­res Grand Prix op­le­ve­de en ny skuff el­se med den rysten­de sva­ge McLaren- Hon­da, be­gynd­te tan­ken om at drop­pe For­mel 1 at gi­ve me­ning – bå­de som en re­el mu­lig­hed og som en løft estang i for­hand­lin­ger­ne med McLaren.

Med si­ne åben­ly­se tan­ker om at stop­pe har But­ton nu æn­dret magt­ba­lan­cen i for­hold til McLaren. HVOR DET FOR ba­re en uge si­den var tea­met, der så ud til at kun­ne dik­te­re en ny kon­trakt, er det nu eng­læn­de­ren, der selv be­slut­ter sin frem­tid.

Sam­ti­dig er Jen­son But­ton en gent­le­man, og han var ik­ke im­po­ne­ret af McLaren- le­del­sens be­hand­ling af hver­ken ham el­ler Kevin Magnus­sen i an­den halv­del af 2014.

De to kø­re­re blev holdt hen helt frem til mid­ten af de­cem­ber, in­den det blev be­slut­tet, at eng­læn­de­ren skul­le fort­sæt­te, og Magnus­sen skul­le ud på re­ser­ve­bæn­ken.

Den skan­da­løst lang­va­ri­ge be­slut­nings­pro­ces be­tød, at But­ton – loy­al McLaren- kø­rer igen­nem fem år – kør­te ind i 2014- fi na­len i Abu Dha­bi uden at vi­de, om det var hans sid­ste løb. Dén yd­my­gen­de si­tu­a­tion vil But­ton und­gå i år. Han vil ha­ve lov til at ta­ge af­sked

Ind­til for en uge si­den ty­de­de me­get på, at Jen­son But­ton vil­le fort­sæt­te hos McLaren, men nu har eng­læn­de­ren skabt al­vor­lig tvivl om frem­ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.