Ale­xan­ders lang

Ale­xan­der Kamp vil væ­re ver­dens­me­ster, og det dan­ske stjer­ne­frø er væb

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IN­TER­VIEW Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk

Det bli­ver sagt. Uden om­s­vøb. Frisk fra fad.

» Jeg vil ger­ne væ­re ver­dens­me­ster. «

Ale­xan­der Kamp har knap smagt på kaf­fen end­nu, før mål­sæt­ning og præ­mis­ser for sam­ta­len sy­nes mejs­let ned i år­rin­ge­ne på det rustik­ke café­bord.

Så­dan er den dan­ske VMryt­ter af na­tur. Han yn­der hver­ken den und­se­e­li­ge yd­myg­hed el­ler for­sig­tig­he­dens fra­ser. Han kø­rer fak­tisk cy­kel­løb på sam­me må­de. I hvert fald på si­ne go­de da­ge. Mo­digt. In­spi­re­ret. Im­pulsivt. Med mas­ser af at­ti­tu­de og vil­je til at ly­se lø­be­ne op in­de­fra. In­si­ste­re på at gå ef­ter sej­ren, øse ud af kræf­ter­ne, væ­re ty­de­lig, syn­lig og ka­rak­ter­fast. Uden spil for gal­le­ri­et.

DM- bron­ze­vin­der

Ved DM i we­e­ken­den før star­ten på årets Tour de Fran­ce, måt­te Kamp bø­je sig for ru­ti­nen, da Chris An­ker Sø­ren­sen og Martin Mor­ten­sen kring­le­de fi­na­len i Røn­de ef­ter et hårdt og gy­se­ligt spæn­den­de mester­skabsløb. Men det var DM- bron­ze­vin­der Kamps kamp mod den pro­fes­sio­nel­le eli­te, en stor del af pu­bli­kum og­så kom til at hu­ske da­gen for

en slags min­de­vær­di­ge øje­blik­ke har der væ­ret en del af i den­ne sæ­son for den 21- åri­ge sjæl­læn­der. Hvil­ket sik­kert og­så er en del af for­kla­rin­gen på, at Kamp ik­ke ta­ler om et ver­dens­mester­skab som en fjern og fa­bel­ag­tig drøm. Han har tænkt sig at ræk­ke grå­digt ud ef­ter gul­det. Hver­ken me­re el­ler min­dre.

» Det vil æn­dre en hel del, hvis jeg bli­ver U23- ver­dens­me­ster. Så får jeg for­ment­lig et til­bud fra et Wor­ld Tour- hold, og jeg vil kom­me di­rek­te op på øver­ste hyl­de og kø­re de store løb al­le­re­de næ­ste år. Et VM kan æn­dre ens til­væ­rel­se på et split­se­kund, « si­ger Kamp.

» Man kan si­ge det me­get en­kelt. Hvis du ik­ke har la­vet ét ene­ste re­sul­tat he­le sæ­so­nen og al­li­ge­vel en­der med at vin­de U23- VM, vil alt væ­re glemt. Så er man ba­re in­de i var­men, selv om det må­ske ik­ke er ret­fær­digt, « er­klæ­rer Kamp.

Kæ­de­o­lie

Det med re­sul­ta­ter­ne har ik­ke væ­ret no­get pro­blem for Ale­xan­der Kamp i år. 2015 har væ­ret sæ­so­nen, hvor det me­ste be­gynd­te at kø­re som i let­fly­den­de kæ­de­o­lie.

» Jeg har først og frem­mest hver­ken haft ska­der, syg­dom el­ler styrt. Det be­ty­der me­get. I mod­sæt­ning til sid­ste år, hvor jeg bræk­ke­de kra­ve­be­net i for­års­sæ­so­nen. Mens det var vin­ter her­hjem­me i Dan­mark, tog jeg til Cal­pe ( i Syds­pa­ni­en, red.) for at få lagt grund­for­men, og det har jeg kun­net byg­ge vi­de­re på i den­ne sæ­son. «

» I bund og grund er jeg mester­skabs­ryt­ter. Jeg har fak­tisk ik­ke kørt et VM, si­den jeg var ju­ni­or i København 2011. Og VM i Ri­ch­mond bli­ver mit før­ste og ene­ste som U23- ryt­ter. Jeg er ek­stra god til at sæt­te mig op til mester­ska­ber. Der sker no­get med mig men­talt. Det er nu, det gæl­der og når der vir­ke­lig er no­get på spil, er jeg al­tid bedst og vi­ser mit værd. Så­dan er jeg som per­son Jeg le­ver godt med et stort pres på mi­ne skul­dre, « kon­sta­te­rer Kamp selvsik­kert.

Sø­ren­sen 2.0

Man skal for­ment­lig tilbage til den un­ge Rolf Sø­ren­sen for at mø­de en yng­ling med en lig­nen­de tro på eg­ne ev­ne. Den gæ­ren­de selv­fø­lel­se vir­ker al­drig på­ta­get el­ler po­stu­le­ren­de.

» Det ken­de­teg­ner mig, at jeg går ud og an­gri­ber lø­be­ne. Selv­føl­ge­lig skal man og­så af- ven­te mo­men­tet og ik­ke ta­be ho­ve­d­et, hvil­ket jeg hel­ler ik­ke gør, men selv om jeg er hur­tig, vil jeg næ­sten al­tid væl­ge at prø­ve so­lo, in­den det kom­mer der­til. Det smuk­ke­ste i cy­kel­løb er at kom­me ale­ne til mål, det vil jeg be­stræ­be mig på til hver en tid, selv om nog­le vil kal­de en sejr for en sejr. Så­dan ser jeg ik­ke på det, « un­der­stre­ger Ale­xan­der Kamp og la­der blik­ket gli­de rundt i lo­ka­let på Café Bo­pa.

Det ly­der me­get en­kelt. Men man kom­mer sjæl­dent frem i cy­kel­spor­ten uden og­så at fø­le sig slå­et tilbage til start. Uden mu­lig­hed for ap­pel og med op ad bak­ke som ud­sigt.

» For et par år si­den op­le­ve­de jeg en ned­t­ur. Jeg fik kon­trakt med Team Cult og flyt­te­de til Hor­sens, men mi­ste­de mo­ti­va­tio­nen og min træ­ner Mor­ten Ben­ne­kou ( DCU- ta­lent­chef, red.) sag­de di­rek­te til mig, at jeg skul­le stop­pe med at cyk­le, hvis ik­ke ly­sten var der. Jeg kom til den er­ken­del­se, at jeg så måt­te gø­re tin­ge­ne an­der­le­des og in­ve­ste­re me­re i li­vet som cy­kel­ryt­ter. At ta­ge til Spa­ni­en og træ­ne vin­te­r­en igen­nem æn­dre­de min fy­sik, løf­te­de mit bund­ni­veau be­trag­te­ligt og ru­ste­de mig til sæ­so­nen på en helt an­den må­de end hidtil, « for­tæl­ler Kamp, der har skrin­lagt at fuld­fø­re vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se for at sat­se fuldt og helt på at bli­ve pro­fes­sio­nel.

» Jeg bræn­der så me­get for at cyk­le. Og hvis jeg gør no­get, gør jeg det hund­re­de pro­cent. Så må jeg ta­ge det an­det bag­ef­ter. Men det er klart, at hvis jeg ik­ke lyk­kes som cy­kel­ryt­ter, vil jeg og­så væ­re hur­tig til at skif­te fo­kus. Jeg vil ud­le­ve min drøm om at bli­ve pro­fes­sio­nel og ik­ke stå som 40- årig og si­ge ’ jeg kun­ne væ­re ble­vet en god cy­kel­ryt­ter og ha­ve kørt Tour de Fran­ce’. Så må vi se, hvor langt det ræk­ker, « ly­der det fra Kamp.

En god be­gyn­del­se vil væ­re at bli­ve ver­dens­me­ster.

Fo­to: Si­mon Skip­per

D

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.