Sid­ste nat med kli­ken

Pe­ter Fred­berg dæk­ker sin sid­ste ho­ck­eykamp - og hyl­des på isen i Rø­d­ov­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ISENS NE­STOR Ja­cob Staehelin jst@ sporten. dk Fo­to: Ste­en Marcus­sen/ Rø­d­ov­re Mighty Bulls

En æra af de helt store i dansk sport­s­pres­se er ved at nå sin en­de - og det væl­ger Rø­d­ov­re Mighty Bulls at hyl­de på for­nem vis i af­ten.

For når Her­ning Blue Fox kom­mer på be­søg i Rø­d­ov­re Skøjte Are­na, er det sid­ste gang, BTs Pe­ter Fred­berg dæk­ker en kamp i den bed­ste dan­ske ræk­ke. På tors­dag, 1. ok­to­ber, stop­per Pe­ter Fred­berg på Dan­marks Sport­sa­vis, end­da på selv­sam­me dag, han kan fejre sit 45 års ju­bilæum på avi­sen.

Det har Rø­d­ov­re Mighty Bulls valgt at mar­ke­re, og vil fejre Pe­ter Fred­berg på isen, in­den kam­pen fløjtes i gang kl. 19. Her vil så­vel hjem­me­hol­det, ude­hol­det som Dansk Is­ho­ck­ey Uni­on over­ræk­ke blom­ster til BT Spor­tens ne­stor, der i en men­ne­ske­al­der har fulgt is­ho­ck­ey­en tæt - bå­de den hjem­li­ge liga og de stør­ste dan­ske stjer­ner i ud­lan­det.

» Pe­ter Fred­berg er vel det nær­me­ste, man kom­mer en le­ven­de le­gen­de in­den for dansk sport­sjour­na­li­stik og ik­ke mindst i hans dæk­ning af dansk is­ho­ck­ey. Han be­væ­ger sig med stor respekt, men al­li­ge­vel be­stemt­hed - ind i spil­ler­nes om­klæd­nings­rum ef­ter kam­pen, selv­om spil­ler­ne må­ske hæn­ger med ho­ve­der­ne ef­ter et ne­der­lag og får den go­de hi­sto­rie truk­ket ud af spil­ler­ne, « si­ger Bri­an Møl­ler, di­rek­tør i Rø­d­ov­re Mighty Bulls.

Pe­ter Fred­berg bli­ver og­så fejret på sel­ve da­gen, hvor han kan fejre sit ju­bilæum og sam­ti­dig stop­per et langt liv som sport­sjour­na­list. Det sker ved en re­cep­tion på tors­dag i tids­rum­met 15- 17, hvor kol­le­ger - nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re - sam­ar­bejds­part­ne­re, ven­ner og fa­mi­lie er vel­kom­ne i kon­fe­ren­cesa­len på 5. sal i Ber­ling­s­ke Me­dia.

Pe­ter Fred­berg fejre­de og­så sit 40- års ju­bilæum i Rø­d­ov­re Skøjte­hal og fik ved den lej­lig­hed over­rakt en Mighty Bulls- trø­je med num­mer 40 på ryg­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.