Mil­li­ar­dæ­rens ma­re­ridt

Dan­marks tred­je­ri­ge­ste mand for­tæl­ler for før­ste gang om brutalt hjem­me­rø­ve­ri

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen BAA@ bt. dk

’ Jeg er en 19- årig ja­pansk pi­ge i Ja­pan, der har sendt en snig­mor­der til dit hjem, for at du skal be­ta­le en er­stat­ning på 2,5 mio. dan­ske kr., for­di du ved en tra­fi ku­lyk­ke i luft - hav­nen i Ka­strup har dræbt min mor og min sø­ster’.

Så­dan lød det usæd­van­li­ge krav, som Dan­marks tred­je­ri­ge­ste mænd - Co­l­o­p­last- mil­li­ar­dæ­ren Ni­els Pe­ter Lou­isHan­sen, 70 - blev mødt med un­der et hjem­me­rø­ve­ri i marts i år. Det af­slø­re­de han i går i Ret­ten i Lyng­by.

Sam­men med sin ko­ne Ger­da var han ind­kaldt som vid­ne af an­kla­ge­ren fra Nord­s­jæl­lands Po­li­ti for at for­tæl­le om det ky­ni­ske hjem­me­rø­ve­ri, som æg­te­par­ret blev ud­sat for 1. marts i år. Her knu­ste en ger­nings­mand om aft enen plud­se­lig en ru­de i ter­ras­se­dø­ren til de­res pragtvil­la på Ved­bæk Strand­vej og tru­e­de med en pi­stol med lyd­dæm­per mil­li­ar­dær­par­ret til at mak­ke ret.

En 36- årig fæ­ring er til­talt for at væ­re ger­nings­man­den, der sam­me aft en fi k æg­te­par­ret til at over­fø­re 2,5 mio. kr. til sin kon­to. Da han hav­de brugt si­ne eg­ne kon­toop­lys­nin­ger, var det dog for­holds­vis en­kelt for po­li­ti­et at an­hol­de ham sam­me nat kl. 02.37. Den til­tal­te næg­ter sig dog skyl­dig.

Hør­te et stort brag

Det er før­ste gang, at mil­li­ar­dær­par­rets for­kla­ring kom­mer frem.

Ni­els Pe­ter Lou­is- Hansen for­tal­te, at æg­te­par­ret eft er aft ens­ma­den gik ind i de­res bi­bli­o­tek for at se fj ern­syn og få aft enkaff e.

» Plud­se­lig hø­rer vi et stort brag fra en ukendt støj­kil­de. Det var et for os usæd­van­ligt brag, der var læn­ge­re­va­ren­de. Vi over­ve­jer et øje­blik - hvad var det­te. Det lød ik­ke som en fugl, der fl øj mod ru­den. Det må ha­ve væ­ret ly­den af glas­skår, der fl øj over he­le spi­sestu­en.

Vi rej­ser os, og i det sam­me øje­blik står rø­ve­ren for­an os med en pi­stol­lig­nen­de gen­stand. Han kom­man­de­rer os ned at lig­ge.

Et øje­blik eft er, vi var ble­vet kom­man­de­ret ned at lig­ge, smed han en kon­vo­lut over til mig , og sag­de på en­gelsk, at jeg skul­le læ­se det. Han lod som om, han ik­ke for­stod dansk, men det kun­ne vi mær­ke hen ad vej­en, at han kun­ne, « sag­de mil­li­ar­dæ­ren.

Han over­før­te de 2,5 mio. kr., som rø­ve­ren kræ­ve­de.

» Jeg gør det med den tan­ke i bag­ho­ve­det, at det er søn­dag, og pen­ge­ne først vil bli­ve over­ført mandag. Der var dæk­ning på kon­to­en. Der stod li­ge godt og vel 2,5 mio. kr. «

Da rø­ve­ren var for­s­vun­det, gik der lidt tid, før æg­te­par­ret tur­de rin­ge ef­ter hjælp.

» Vi sid­der og sun­der os lidt, mens vi drøft er, hvad vi så skal gø­re. Vi føl­te os ik­ke klar over, om der var an­dre, el­ler om han stod og ven­te­de ude i mør­ket for at se, hvad vi la­ve­de. Jeg går så ned i kæl­de­ren og rin­ger til vagtsel­ska­bet og bag­eft er po­li­ti­et, « for­kla­re­de Ni­els Pe­ter Lou­is- Hansen.

Mil­li­ar­dæ­ren Ni­els Pe­ter Lou­is- Hansen og hans hu­stru blev over­fal­det og ud­sat for et brutalt rø­ve­ri i de­res eget hjem i Ved­bæk nord for København.

Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.