Skat er en lu­do­brik, der er slå­et hjem

BT - - DEBAT - hec

Kan det bli­ve vær­re? Stri­be­vis af al­vor­li­ge fejl i Skat er rul­let ud til chok for de fl este. Fejl, der ko­ster mil­li­ar­der af kro­ner. Og nu og­så ho­ve­d­er. Fem che­fer er ble­vet sendt hjem, Skats skan­da­le­ram­te it­sy­stem bli­ver luk­ket ned, og 350 nye me­d­ar­bej­de­re skal bi­stå med at ind­dri­ve gæld. Ma­nu­elt. SKAT­TE­MI­NI­STER KARSTEN LAURITZEN ( V) er­kend­te i går, at Skat er ramt af den må­ske stør­ste itskan­da­le i ny­e­re tid, og han fandt det ’ ri­me­ligt nok at kal­de det en re­gu­lær kri­se’.

Ja, det er al­vor. Når skat­te­kro­ner­ne ik­ke går til vo­res fæl­les vel­færds­pro­jekt, men i ste­det for­svin­der, kan det ik­ke und­gå at på­vir­ke til­li­den til he­le skat­te­sy­ste­met. Og når bor­ger­ne oveni kan for­tæl­le om, hvor­dan skat an­ven­der ’ bøl­le­me­to­der’, ud­hu­ler det blot til­li­den og respek­ten. SKAT ER SOM en lu­do­brik, der er slå­et tilbage til start. Nye øj­ne skal se på den ud­skæld­te or­ga­ni­sa­tion og ryd­de op. Dog sid­der di­rek­tø­ren for det he­le, Jes­per Røn­now Si­mon­sen, sta­dig i chef­sto­len og bli­ver helt cen­tral i det enor­me genop­byg­nings­ar­bej­de, der ven­ter for­u­de.

Det kan sy­nes pa­ra­doksalt, at man­den, der har sty­ret og le­det Skat, mens pro­ble­mer og skan­da­ler blot vok­se­de, nu an­ses for den rig­ti­ge til at ryd­de op. Selv si­ger Røn­now, at han ik­ke fi k op­lys­nin­ger om, at it- sy­ste­met ik­ke fun­ge­re­de. Ja­men hallo, hvis Skats øver­ste di­rek­tør gik uvi­den­de rundt, er det da et pro­blem i sig selv. SKATS TRO­VÆR­DIG­HED HAR væ­ret un­der be­skyd­ning læn­ge. Med god grund. Det vil ta­ge år at genop­byg­ge til­li­den til or­ga­ni­sa­tio­nen, der bur­de væ­re en grund­pil­le i vo­res vel­færds­sam­fund. Jes­per Røn­now Si­mon­sen har nu skat­te­mi­ni­ste­rens ord for, at di­rek­tør­sto­len fort­sat er hans. Om Røn­now er man­den, der kan gen­ska­be til­li­den og respek­ten til Skat, har vi til go­de at se.

Der er ik­ke råd til fl ere fejl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.