LAURITZEN SKAL RYD­DE OP I SKAT

Skan­da­len Søs Ma­rie Serup

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen er re­ge­rin­gens yng­ste mi­ni­ster og ik­ke den mest kend­te i off ent­lig­he­den, men nu er det hans op­ga­ve at ret­te op på skan­da­len i Skat.

Hvem er han egent­lig? Han har po­li­tik i blo­det. Hans far er tid­li­ge­re borg­me­ster, og Karsten Lauritzen har væ­ret bå­de næst­for­mand og for­mand i Ven­stres Ung­dom, in­den han blev valgt til Fol­ke­tin­get i 2007. Han kan li­de det po­li­ti­ske spil - og­så når ind­hol­det mang­ler - og han kan fi nde rundt i bå­de tun­ge sa­ger og de me­re let­be­ne­de. Det var f. eks. til­fæl­det, da han i 2013 gik i for­svar for den dan­ske ka­nels­negl eft er EU- reg­ler om mæng­den af ka­nel i det po­pu­læ­re bag­værk. Lauritzen kon­sta­te­re­de tørt: » Jeg er ik­ke be­kendt med, at der er man­ge, som dør af for me­get ka­nel i Dan­mark. « Og så var det hans ben, der pry­de­de for­si­den på bo­gen ’ Den hem­me­li­ge so­ci­al­de­mo­krat’.

Hvor­dan kom han fra start som mi­ni­ster? Karsten Lauritzen blev mi­ni­ster i fuldt løb. Han nå­e­de knap nok at få hilst på me­d­ar­bej­der­ne, før han ind­gik en bred aft ale om bo­lig- jo­b­ord­nin­gen i ju­ni. Si­den må Lauritzen ha­ve haft sam­me fø­lel­se som folk, der renove­rer gam­le hu­se: Man kan ik­ke slå et søm i væg­gen, uden at pro­ble­mer­ne væl­ter ud. Pro­ble­mer­ne har tår­net sig op for­an den un­ge mi­ni­ster. Se­ne­st har han i går præ­sen­te­ret en hand­lings­plan for at få Skat ud af kri­sen.

Har han så sty r på sa­gen? Langt­fra. Den hand­lings­plan, som blev præ­sen­te­ret i går, kom­mer ik­ke til at lø­se al­le pro­ble­mer. Og da slet ik­ke på den kor­te ba­ne. Skat kom­mer til at bak­se med føl­ger­ne af skan­da­len i en år­ræk­ke, og der vil duk­ke nye pro­ble­mer op. Sam­ti­dig skal Lauritzen nu stå på mål for, hvor­for de øver­ste ho­ve­d­er i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et og Skat ik­ke bli­ver be­rørt af så stor en skan­da­le. Og nok har han en bred for­ligskreds bag sig, men for­ligskred­se har det med at hol­de mi­ni­stre op på resultater. De kan bli­ve svæ­re at frem­vi­se.

Hvem hjæl­per ham? Fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen. Han puf­fe­de ven­ligt Lauritzen frem for­an den dan­ske ver­denspres­se, da aft alen om bo­lig- job- ord­nin­gen var ind­gå­et og jour­na­li­ster­ne i før­ste om­gang ret­te­de mi­kro­fo­ner­ne mod Hjort. Og det var i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, at borg­fre­den om Skat blev slut­tet. Det er og­så Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, som nu skal over­vå­ge, om hand­lings­pla­nen for at få Skat ud af kri­sen bli­ver til vir­ke­lig­hed. Det er alt­så en af re­ge­rin­gens tun­ge­ste, der ta­ger vin­den for Lauritzen.

Bak­ker al­le op om Lauritzen? Fle­re ste­der i re­ge­rin­gen me­ner man, Karsten Lauritzen er ble­vet li­ge lov­lig smart. An­dre ste­der er der en be­kym­ring for, at han er un­der tø­fl en. Ik­ke Hjorts tøff el, men der­i­mod sy­ste­mets tøff el. Det er no­get af det vær­ste, en po­li­ti­ker kan be­skyl­de en an­den po­li­ti­ker for. Det er én grund til, at Lauritzen sta­dig bli­ver set an in­ter­nt i re­ge­rin­gen. En an­den er, at han var en af Kri­sti­an Jen­sens støt­ter un­der for­mands­op­gø­ret i Ven­stre. Det skuff ede man­ge i V- top­pen, som hav­de for­ven­tet sig me­re af Lauritzen.

Hvor står han nu? Pro­ble­mer­ne stop­per ik­ke. Karsten Lauritzen kan se frem til en svær mi­ni­ster­tid, men man må si­ge, at kon­fi rman­den - som han tid­li­ge­re blev kaldt - er ble­vet vok­sen. Og i mor­gen har han iføl­ge funk­tio­nær­lovens be­stem­mel­ser over­le­vet sin prø­ve­tid.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.