’’

BT - - DEBAT -

Hvor­dan har han kla­ret kri­sen i Skat? Over­ra­sken­de godt. Han har stil­let op til det ene in­ter­view eft er det an­det, hvor han stil­fær­digt har mar­ke­ret sin util­fred­hed med tin­ge­nes til­stand. Det kun­ne de fl este ha­ve fun­det ud af. Det over­ra­sken­de er, at en så ung mi­ni­ster og­så har haft is i ma­ven til at ven­te på den in­ter­ne un­der­sø­gel­se, som mi­ni­ste­ri­et brug­te fi re uger på - og i he­le pe­ri­o­den stod han på mål i of­fent­lig­he­den for, at man ik­ke skul­le for­ha­ste sig. Selv gar­ve­de mi­ni­stre la­der sig på­vir­ke at an­tal­let af over­skrift er, hvori or­det ’ skan­da­le’ ind­går, og de bli­ver fri­ste­de til nog­le lidt for hur­ti­ge og smar­te løs­nin­ger. For en po­li­ti­ker hand­ler det om at vi­se hand­le­kraft , ly­der lo­gik­ken. Men Lauritzen er slup­pet af sted med at væ­re ve­lover­ve­jet. Og så har han ik­ke i sær­lig stor stil pe­get fi ngre ad si­ne for­gæn­ge­re på po­sten. Omend han har min­det off ent­lig­he­den om, hvor kort tid han selv har sid­det på po­sten helt uhørt man­ge gan­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.