HAN SKUL­LE HA­VE VÆ­RET FY­RET

20 mil­li­ar­der er tabt, men di­rek­tø­ren fort­sæt­ter. Det mø­der kri­tik fra eks­per­ter

BT - - NYHEDER - An­dreas Bach Hou­gaard An­ders Svend­sen ansv@bt.dk ahou@bt.dk

Uden­land­ske svind­le­re har med enk­le me­to­der snydt Skat for 6,2 mia. kr. Og et fejl­sla­gent it­sy­stem, der blev ta­get i brug, før det var fær­di­g­ud­vik­let, står til at ko­ste yder­li­ge­re 14 mia. kr.

En svim­len­de reg­ning til skat­tey­der­ne på me­re end 20 mia. kr., men den øverst an­svar­li­ge, di­rek­tør for Skat Jes­per Røn­now Si­mon­sen, fort­sæt­ter i job­bet. I ste­det bli­ver fem un­der­ord­ne­de di­rek­tø­rer i Skat of­ret som kon­se­kvens af de mas­si­ve svigt.

Det un­drer eks­per­ter, som BT har talt med. Pro­fes­sor An­ders Dre­jer fra In­sti­tut for Øko­no­mi og Le­del­se ved Aal­borg Uni­ver­si­tet me­ner, at Jes­per Røn­now Si­mon­sen som top­chef kan stil­les til an­svar for skan­da­len.

» Ja, selv­føl­ge­lig kan han det. Han har jo et ob­jek­tivt an­svar. Og det er der­for, det kan un­dre, hvor­for det er dem un­der ham, som ry­ger, « si­ger An­ders Dre­jer.

Skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen ( V) var al­vor­lig, da han i går gjor­de sta­tus over skan­da­ler­ne i Skat og frem­lag­de en plan for, hvor­dan han vil ret­te op på pro­ble­mer­ne.

Og det var en tung besked, han hav­de med. Svin­del­sa­gen på 6,2 mia. kr. kan vi­se sig at væ­re end­nu stør­re, når alt bli­ver en­de­vendt. Og it- sy­ste­met EFI, der skul­le ind­dri­ve skat­te­gæld, er så dår­ligt, at det må skrot­tes. Og man­ge af de pen­ge, som sy­ste­met skul­le ha­ve ind­dre­vet, kan væ­re tabt.

» I vær­ste fald er det 14 mil­li­ar­der, de dan­ske skat­te­bor­ge­re må vin­ke far­vel til, « sag­de Karsten Lauritzen.

Men trods de dy­stre ud­sig­ter har Karsten Lauritzen fort­sat til­lid til di­rek­tø­ren.

Jes­per Røn­now Si­mon­sen si­ger nem­lig, at han ik­ke fik oplys­nin­ger­ne om, hvor galt det stod til med EFI- sy­ste­met.

» Jeg må kon­sta­te­re, at der er no­get af et mis­match mel­lem den til­stand, it- sy­ste­met er i i dag, og den le­del­ses­in­for­ma­tion, jeg har få­et he­le vej­en igen­nem, « si­ger han.

Men di­rek­tø­ren er tæt for­bun­det til det skan­da­le­ram­te it- sy­stem. Da det blev igang­s­at i 2013, var det med til at ud­lø­se en bonus til Jes­per Røn­now Si­mon­sen på 100.000 kr. Nu står det klart, at det var en fejl at sæt­te det i gang - al­li­ge­vel slip­per di­rek­tø­ren for på­ta­le.

Hen­ri­et­te Kin­nu­nen, chefjurist ved den bor­ger­li­ge tæn­ket­ank Cepos, for­står ik­ke, hvis di­rek­tø­ren ik­ke har vidst, at den var helt gal med it- sy­ste­met.

» Det kan un­dre, at det skul­le væ­re til­fæl­det. Og det un­drer, at han kan bli­ve sid­den­de ef­ter så­dan en bom­mert, « si­ger hun.

He­le ver­den har i den­ne uge væ­ret vid­ne til, hvor­dan en kri­se har split­tet bil­gi­gan­ten VW ad. Her måt­te top­che­fen Martin Win­ter­korn be­ta­le pri­sen og for­la­de sin stil­ling.

Så­dan er vil­kå­re­ne i en pri­vat virk­som­hed, og der­for hav­de Jes­per Røn­now Si­mon­sen og­så væ­ret fær­dig, hvis han ik­ke var of­fent­ligt an­sat.

» I pri­va­te virk­som­he­der ta­ger man hie­rar­ki­et me­re al­vor­ligt. Men Skat er en spe­ci­el sag, for­di de har få­et lov at leve de­res eget liv læn­ge uden in­ter­es­se fra po­li­ti­ker­ne og skif­ten­de mi­ni­stre, « si­ger An­ders Dre­jer.

Iføl­ge pro­fes­soren er sa­gen al­vor­lig for Røn­now, selv om han si­ger, at it- sy­ste­mets re­el­le til­stand ik­ke kom frem til ham.

» I så­dan en si­tu­a­tion, hvor top­che­fer si­ger så­dan no­get, ple­jer jeg at si­ge, at hvis man som øver­ste chef ik­ke har væ­ret klar over det, så er man sim­pelt­hen for dum. Og har man væ­ret klar over det uden at gø­re no­get ved det, er man vir­ke­lig dum­me­re, end po­li­ti­et til­la­der, « me­ner An­ders Dre­jer.

Med støt­ten fra Karsten Lauritzen er det Jes­per Røn­now Si­mon­sen, der skal gen­rej­se Skat. Sør­ge for at for­bed­re kon­trol­len. Ska­be ny gejst blandt me­d­ar­bej­der­ne. Og gen­ska­be til­li­den hos be­folk­nin­gen.

Og det får han iføl­ge Hen­ri­et­te Kin­nu­nen svært ved, når han har og­så har stå­et i spid­sen for al­le pro­ble­mer­ne.

» Der lig­ger en sig­nal­vær­di i, at han bli­ver sid­den­de – bå­de i for­hold til dan­sker­nes til­lid til Skat, men så san­de­lig og­så til me­d­ar­bej­der­ne. Hvor­dan skal de kun­ne få ar­bejds­glæ­den tilbage, når det er de­res nær­me­ste che­fer, som er ble­vet fy­ret, mens me­d­ar­bej­der­ne skal se kran­se­kage­fi­gu­ren bli­ve sid­den­de. Det, tror jeg, gør det umå­de­ligt svært for me­d­ar­bej­der­ne at ha­ve no­get glæ­de ved og lyst til at ar­bej­de i så­dan en or­ga­ni­sa­tion. Dén vin­kel har man over­set, « si­ger hun.

Han har jo et ob­jek­tivt an­svar. Og det er der­for, det kan un­dre, hvor­for er det er dem un­der ham, som ry­ger

Pro­fes­sor An­ders Dre­jer fra In­sti­tut for Øko­no­mi og Le­del­se

ved Aal­borg Uni­ver­si­tet Hen­ri­et­te Kin­nu­nen, chefjurist ved den bor­ger­li­ge tæn­ket­ank

Cepos Der lig­ger en sig­nal­vær­di i, at han bli­ver sid­den­de – bå­de i for­hold til dan­sker­nes til­lid til Skat, men så san­de­lig og­så til me­d­ar­bej­der­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.