De to stør­ste skan­da­ler i Skat

BT - - NYHEDER - 1: Re­fu­sion af ud­byt­teskat

Skat har igang­s­at en red­nings­plan på grund af to skan­da­ler:

Uden­land­ske svind­le­re har snydt Skat for mindst 6,2 mia. Svind­len er fo­re­gå­et fra 2012 til 2015. Det er sket ved, at krim­nel­le har op­lyst til Skat, at de hav­de en be­hold­ning af dan­ske ak­tier, som de skul­le ha­ve re­fun­de­ret ud­byt­teskat for. Når dan­ske sel­ska­ber ud­be­ta­ler ud­byt­te, til­ba­ge­hol­des ud­byt­teskat. Nog­le uden­land­ske ak­tio­næ­rer kan her­ef­ter an­mo­de om at få re­fun­de­ret ud­byt­teskat, hvis der fin­des af­ta­ler om dob­belt­be­skat­ning. Det er den­ne re­fu­sion, der skal væ­re ble­vet svind­let med.

Svin­del­sa­gen om­hand­ler 2.120

an­mod­nin­ger om at få re­fu­sion for ud­byt­teskat.

2: EFI- sy­ste­met

EFI står for Et Fæl­les Ind­dri­vel­ses­sy­stem. Det er et it- sy­stem, der skul­le ind­dri­ve gæld hos bor­ge­re og virk­som­he­der. Sy­ste­met blev ta­get i brug i 2013.

Ber­ling­s­ke har de se­ne­ste uger be­skre­vet mas­si­ve pro­ble­mer med Skats it- sy­stem EFI, der skul­le stå for ind­dri­vel­se af al gæld til det of­fent­li­ge. Blandt an­det er der ble­vet opkræ­vet gæld ulov­ligt.

Det har ko­stet 608 mil­li­o­ner at ud­vik­le sy­ste­met, som ik­ke fungerer.

Nu bli­ver det skrot­tet. Det kan iføl­ge skat­te­mi­ni­ste­ren en­de med at ko­ste sam­fun­det 14 mia. kr., at it­sy­ste­met har svigtet.

Man­ge års kri­se i Skat kul­mi­ne­re­de fo­re­lø­big i går. In­gen po­li­ti­ke­re fik an­sva­ret og hel­ler ik­ke Skats di­rek­tør, Jes­per Røn­now Si­mon­sen. Til gen­gæld blev fem Skat- me­d­ar­bej­de­re fy­ret. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.