’’

BT - - NYHEDER - Jes­per Røn­now Si­mon­sen

Skats red­nings­plan in­de­bæ­rer blandt an­det: 350 nye me­d­ar­bej­de­re skal hjæl­pe med at ind­dri­ve gæld. 50 nye me­d­ar­bej­de­re skal styr­ke kon­trol med ud­byt­teskat. Et nyt Ad­visory Bo­ard skal rå­d­gi­ve Skats le­del­se, så der bli­ver lyt­tet til bor­ge­re, virk­som­he­der og an­dre in­ter­es­sen­ter. Ny it- stra­te­gi skal for­hin­dre fejl, som det ske­te med EFI- sy­ste­met. Et hold med ek­ster­ne it- eks­per­ter skal rå­d­gi­ve Skat om it.

Hvor­for ta­ger du ik­ke an­svar som øver­ste di­rek­tør og går af?

» Jeg har en stærk tro på, at vi kan la­ve et vel­fun­ge­ren­de, mo­der­ne og pro­fes­sio­nelt skat­te­væ­sen, og den op­ga­ve vil jeg ger­ne ar­bej­de vi­de­re med. Jeg er yd­myg og glad over, at mi­ni­ste­ren har ud­trykt til­lid til, at jeg kan løf­te den op­ga­ve, og jeg har tænkt mig at gø­re alt, hvad jeg kan, for at leve op til det. «

Jeg er­ken­der jo fuldt ud, at jeg og­så har et an­svar

Kan du for­stå, hvis man­ge dan­ske­re ik­ke har til­lid til det ar­bej­de, du ud­fø­rer?

» Jo, men så er der ik­ke an­det at gø­re, end at jeg må gø­re mig fortjent til den til­lid på den lange ba­ne. Jeg er med på, at vi har væ­ret igen­nem en lang pe­ri­o­de med al­le mu­li­ge ty­per af sa­ger, men nu er der hel­dig­vis god grund til at tro, at vi kan kom­me i den rig­ti­ge ret­ning. «

Du har jo væ­ret med til at ind­fa­se EFI- sy­ste­met. Hvor­for ta­ger du ik­ke din del af skyl­den?

» Jeg er­ken­der jo fuldt ud, at jeg og­så har et an­svar. Men jeg kan ba­re kon­sta­te­re, at mi­ni­ste­ren fort­sat har til­lid til, at jeg skal dri­ve ud­vik­lin­gen af Skat fremad­ret­tet. «

Af den in­ter­ne re­vi­sions­rap­port frem­gik det, at der hav­de væ­ret al­vor­li­ge le­del­ses­mæs­si­ge svigt i Skat. Hvad dæk­ker det over?

» Det er jo for­skel­li­ge ting, så svært at sæt­te un­der én hat. Men ud fra de rap­por­ter og un­der­sø­gel­ser, der fo­re­lig­ger på ud­byt­te­o­m­rå­det og den pro­ces om­kring EFI, må jeg si­ge, at i beg­ge sa­ger er der grund til at un­der­sø­ge nær­me­re, om det skal ha­ve yder­li­ge­re kon­se­kven­ser for de le­de­re, som jeg nu har hjem­sendt. «

larh@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.