Smil, tå­rer og hæ­der

Fi­re af de ele­ver, der i 2011 kæm­pe­de for de­res eget og an­dres liv ved Præ­stø- ulyk­ken, fik i går over­rakt tap­per­heds­me­dal­je

BT - - NYHEDER - Jens Me­i­ni­che Mo­u­vi­el­le jm­mo@bt.dk

» In­gen af os her i dag kan hæv­de at for­stå, hvad det er, I har gen­nem­gå­et, og hvad det var, der gjor­de, at I hav­de styr­ken til at hand­le. Vi an­dre kan kun gis­ne om, hvor­dan vi hver især hav­de age­ret i det iskol­de vand. Tak for­di I kun­ne, og tak for­di I tur­de. «

Or­de­ne kom fra ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind. Han var på Dron­nin­gens veg­ne ble­vet sat til at over­ræk­ke me­dalj­en for Ædel Daad på Chri­sti­ans­borg til de fi­re tid­li­ge­re ef­ter­sko­le­e­le­ver, der en kold fre­dag i fe­bru­ar 2011 red­de­de sig selv og ti an­dre i den for­fær­de­li­ge ulyk­ke på Præ­stø Fjord. Ulyk­ken ko­ste­de en af de­res læ­re­re li­vet og har gi­vet va­ri­ge mén, psy­ki­ske som fy­si­ske, til fle­re af de over­le­ven­de.

Smer­te bag

Den sølv­far­ve­de me­dal­je hang tungt på de fi­re un­ge men­ne­skers bryst­kas­ser. Me­dalj­en, der kun er ble­vet over­rakt fi­re gan­ge i Dron­nin­gens tid på tro­nen, blev sidst gi­vet for 19 år si­den. Den be­løn­ner de per­so­ner, der har red­det liv, ef­ter selv at ha­ve væ­ret i yder­ste livs­fa­re. De un­ge men­ne­sker modt­og me­dalj­en med bå­de smil og gråd. Der var me­get smer­te bag.

Ulyk­ken ske­te fre­dag for­mid­dag 11. fe­bru­ar 2011. Ele­ver­ne fra Lund­by Ef­ter­sko­le var ude på Præ­stø Fjord for at slå en re­kord i ef­ter­sko­lens 8 me­ter lange dra­gebåd. 22 mi­nut­ter ef­ter de var ta­get af sted, kæn­tre­de dra­gebå­den un­der en ven­ding, godt 1,5 ki­lo­me­ter fra land. Der var 13 ele­ver med om bord og 2 læ­re­re. Læ­re­ren Mi­cha­el Jør­gen­sen var den ene­ste om­kom­ne.

Det er Den Ma­ri­ti­me Ha­va­ri­kom­mis­sion, der har indstil­let dem til me­dalj­en ef­ter at ha­ve un­der­søgt, hvad der ske­te i det kol­de vand.

Ene­stå­en­de mod

’ De fi­re ef­ter­sko­le­e­le­ver for­må­e­de med ene­stå­en­de mod og vil­jestyr­ke at hjæl­pe de an­dre nød­sted­te ele­ver og læ­re­re på Præ­stø Fjord. Ved bjærg­nin­gen var nog­le af ele­ver­ne be­vidst­lø­se, og an­dre var dø­de, men blev se­ne­re genop­li­vet. Uden de fi­re ele­vers ind­sats var ulyk­ken med me­get stor sand­syn­lig­hed endt med et stør­re an­tal om­kom­ne,’ skrev den Ma­ri­ti­me Ha­va­ri­kom­mis­sion til ju­stits­mi­ni­ste­ren og til­fø­je­de, at de sta­dig ik­ke be­gri­ber, hvor de fi­re un­ge men­ne­sker fik kræf­ter­ne fra.

I dag ser de fi­re ele­ver ik­ke hin­an­den så tit. Hver­da­gen har ta­get over. Men når de ses, kan de godt mær­ke, at de har et helt spe­ci­elt bånd. At ulyk­ken på Præ­stø Fjord har skabt no­get unikt mel­lem dem.

Det var i den­ne dra­gebåd, at de 13 ef­ter­sko­le­e­le­ver og de­res to læ­re­re kæn­tre­de på Præ­stø Fjord 11. fe­bru­ar 2011. En stor red­nings­ak­tion blev sat i værk, og de stærkt ned­kø­le­de børn blev red­det op af van­det. Den ene læ­rer druk­ne­de. Fo­to: Sø­ren St­ef­fen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.