Krig set med bar­neøj­ne

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk Fo­to: Twit­ter

FAN­TA­SI EL­LER...

En sort­hå­ret pi­ge på kryk­ker hum­per sig gen­nem Sy­ri­ens død og øde­læg­gel­se blandt af­hug­ge­de ho­ve­d­er og lem­mer. På den an­den halv­del af teg­nin­gen er der fred og ro og in­gen ud­bom­be­de byg­nin­ger, mens to laur­bærg­re­ne bre­der sig un­der det ty­ske flag.

Et sy­risk flygt­nin­ge­barn har på en sim­pel må­de il­lu­stre­ret den eu­ro­pæ­i­ske flygt­nin­ge­kri­se. Tysk po­li­ti har få­et teg­nin­gen foræ­ret af et sy­risk flygt­nin­ge­barn i by­en Pas­sau, tæt på græn­sen til Østrig.

Men det er svært at si­ge, hvor me­get der er fan­ta­si, og hvor me­get der er gru­fuld vir­ke­lig­hed. Det for­kla­rer An­neSop­hie Dyb­dal, bør­ne­p­sy­ko­log hos Red Bar­net.

» Selv­føl­ge­lig bli­ver man på­vir­ket af så­dan en teg­ning, men man skal pas­se på med at over­sæt­te bør­ne­teg­nin­ger 1: 1. Mo­ti­vet kan sag­tens væ­re no­get, bar­net selv har op­le­vet, men det kan og­så væ­re no­get, som

LØR­DAG 26. SEP­TEM­BER 2015 bar­net har hørt om gen­nem f. eks. for­æl­dre­ne. Så et barn kan sag­tens teg­ne en blo­dig de­tal­je som af­hug­ge­de lem­mer, selv om det er no­get, de kun har hørt de voks­ne ta­le om, « for­kla­rer An­ne- Sop­hie Dyb­dal.

Det er især min­dre børn, der ik­ke har nær sam­me be­grebs­ver­den som voks­ne, som kan fin­de på at ud­fyl­de ’ hul­ler’ med fan­ta­si­en, for­tæl­ler psy­ko­lo­gen.

Vold og død på tæt hold

Red Bar­net har via in­ter­view med sy­ri­ske flygt­nin­gebørn i Sy­ri­en så­vel som i nær­om­rå­der­ne er­fa­ring for, at 25 pro­cent af dem har op­le­vet vold og død på helt tæt hold. Og selv­om det er svært at kon­klu­de­re no­get om ægt­he­den af mo­ti­ver­ne på teg­nin­gen, så er det over­ord­ne­de ind­tryk ik­ke til at ta­ge fejl af, vur­de­rer An­ne- Sop­hie Dyb­dal.

» Man­ge børn bru­ger det at teg­ne som en må­de til at hånd­te­re stress el­ler angst. Og det af­spej­les i hvert fald me­get ty­de­ligt i teg­nin­gen her på grund af den kla­re op­de­ling i krig og ka­os og fred og ro, « si­ger An­neSop­hie Dyb­dal.

En for­tid med krig og en frem­tid med håb. Så­dan ser ver­den ud for et sy­risk flygt­nin­ge­barn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.