Prin­ses­se i bør­ne­høj­de

Prin­ses­se Ma­rie kæm­per for børns usyn­li­ge syg­dom­me – f. eks. epi­lepsi og au­tis­me

BT - - NYHEDER - Lot­te Scharff lots@ bt. dk

ROY­ALT FO­KUS

Prin­ses­se Ma­rie er for al­vor trå­dt i ka­rak­ter som prin­ses­sen, der vil syn­lig­gø­re de usyn­li­ge syg­dom­me og li­del­ser som epi­lepsi og au­tis­me. For Ma­rie ved nem­lig fra tæt hold, hvor svært det er for he­le fa­mi­li­en, hvis et barn har af en skjult syg­dom el­ler li­del­se.

Der går et sus gen­nem for­sam­lin­gen, da den store kon­ge­blå Au­di med det cre­me­far­ve­de læ­de­rind­træk svin­ger ind på gårds­plad­sen ved ho­ve­d­ind­gan­gen til bør­ne­af­de­lin­gen på epi­lepsi­ho­spi­ta­let Fila­del­fi a. Nu kom­mer prin­ses­sen. En­de­lig. Den store fl ok bør­ne­ha­vebørn med kro­ner på ho­ve­d­et vift er be­gej­stret med dan­ne­brogs­fl age­ne. Med mil­li­me­ter­præ­ci­sion stand­ser bi­len ud for den rø­de lø­ber, hvor den fi ne mod­ta­gel­ses­ko­mité af po­li­ti­ke­re og for­mænd står klar til at by­de prin­ses­sen vel­kom­men. Men de bli­ver ig­no­re­ret af Ma­rie, der i ste­det må­l­ret­tet går over til de man­ge børn.

» Hej med jer, « vin­ker prin­ses­sen og ta­ger glæ­des­strå­len­de imod en tør pind, som en lil­le dreng stolt gi­ver hen­de. An­dre børn får et kær­ligt klap på ho­ve­d­et, et per­son­ligt lil­le vink el­ler smil, før Ma­rie for­la­der bør­ne­ne og går over til de ven­ten­de her­rer og da­mer og blom­ster­pi­gen. Nu kan fejrin­gen af bør­ne­af­de­lin­gens 60 års fød­sels­dag på epi­lepsi­ho­spi­ta­let Fila­del­fi a i den lil­le ve­stsjæl­lands­ske by Di­a­na­lund be­gyn­de.

Prin­ses­se Ma­rie er i dag pro­tek­tor for 14 or­ga­ni­sa­tio­ner el­ler for­e­nin­ger. Blandt de me­re ’ tun­ge’ pro­tek­to­ra­ter er Au­tis­me­for­e­nin­gen, som Ma­rie selv bad om at bli­ve pro­tek­tor for, for­di hen­des nevø li­der af au­tis­me. Men og­så Epilepsi­fore­in­gen, som hun blev pro­tek­tor for i 2013, da prins­ge­ma­len øn­ske­de at over­la­de nog­le af si­ne pro­tek­tio­ner til hen­de, lig­ger i den tun­ge en­de. I beg­ge for­e­nin­ger er Ma­rie ble­vet en højt skat­tet pro­tek­tor, for­di hun ger­ne vil sæt­te fo­kus på de usyn­li­ge syg­dom­me, som epi­lepsi og­så er.

Kræ­ver op­mærk­som­hed

» Prin­ses­se Ma­rie går me­get i de skjul­te syg­dom­mes ret­ning. Jeg tror, prin­ses­se Ma­rie ger­ne vil væ­re med til at vi­se de skjul­te syg­dom­me. Og det mang­ler vi ut­ro­lig me­get, « for­tal­te Lo­ne Nøra­ger, for­mand for Dansk Epilepsi­for­e­ning til BT.

Da­gens høj­de­punkt kom, da Ma­rie fi k præ­sen­te­ret for en sam­ling ma­le­ri­er, der var ma­let af børn fra epi­lepsi­ho­spi­ta­let. Men da Ma­rie smi­len­de bad bør­ne­ne om hver især at vi­se hen­de de­res billeder, over­man­de­de ge­nert­he­den dem. Men som en ægte prin­ses­se, der er vant til at ’ tum­le’ ge­ner­te børn, mens man­ge men­ne­sker kig­ger på, fi k Ma­rie med en arm om skul­de­ren, et lil­le klap el­ler smil bør­ne­ne til fri­mo­digt at for­tæl­le hen­de om de­res ma­le­ri­er. Til sidst stim­le­de bør­ne­ne tæt sam­men om prin­ses­sen, der med et stort smil tak­ke­de dem.

Li­ge før be­sø­get slut­te­de, gav Ma­rie ud­tryk for, hvor vig­tigt det er for hen­de at ud­bre­de kend­ska­bet til epi­lepsi og au­tis­me.

» Man skal hu­ske, det er al­min­de­li­ge børn, der har en syg­dom, som er ret be­svær­lig. Bå­de epi­lepsi og au­tis­me er

PROTEKTIONERNE vig­ti­ge syg­dom­me, som har brug for op­mærk­som­hed, « sag­de prin­ses­se Ma­ri­e­til BT, in­den hun vin­ke­de far­vel til de sam­men­stim­le­de børn, der ivrigt vin­ke­de igen. Ma­rie var en po­pu­lær gæst hos bør­ne­ne fra epi­lepsi­ho­spi­ta­let Fila­del­fia. Fo­to: Sop­hia Lyh­ne Ru­dolph

AIDS- Fon­det, Co­pen­ha­gen Cook­ing, Co­pen­ha­gen Jewel­le­ry and Watch Show, Dan­marks Ski­for­bund, Dansk Epilepsi­for­e­ning, Den dan­ske UNESCO- na­tio­nal­kom­mis­sion, Det Dan­ske Stu­den­ter­hus i Pa­ris, Fol­kekir­kens Nød­hjælp, Kat­te­gat­cen­tret, Lands­for­e­nin­gen Au­tis­me, Prix lit­térai­re des Am­bas­sa­d­eurs, Scha­ck­en­borg Fon­den, Tøn­der Festi­val og Va­de­havs­festi­val.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.