Stæv­ner den dan­ske stat

BT - - NYHEDER -

Hvis du kan tvin­ge dig selv ud af sen­gen om­kring klok­ken 4 mandag mor­gen – el­ler kan hol­de dig op­pe læn­ge nok – så er der mu­lig­hed for at se et af de mest spek­taku­læ­re astro­no­mi­ske fæ­no­me­ner på him­len.

Nem­lig en så­kaldt blod­må­ne, hvor Månen er fuld og sam­ti­dig far­vet helt rød. Fæ­no­me­net ken­des og­så som en to­tal må­ne­for­mør­kel­se.

Kort for­talt går en må­ne­for­mør­kel­se ud på, at en fuld­må­ne be­væ­ger sig om bag Jor­den ( set i for­hold til So­len) og ind i den skyg­ge ( Pe­num­bra­en), Jor- 02.11 – Må­ne­for­mør­kel­sen be­gyn­der med en Pe­num­bra­for­mør­kel­se 04.11 – Den to­ta­le må­ne­for­mør­kel­se be­gyn­der 04.47 – Her kul­mi­ne­rer den to­ta­le må­ne­for­mør­kel­se 05.23 – Den to­ta­le må­ne­for­mør­kel­se slut­ter 07.22 – He­le må­ne­for­mør­kel­sen er slut Me­tro- en­tre­pre­nø­ren Tre­vi Group kræ­ver to mil­li­o­ner kro­ner i er­stat­ning fra den dan­ske stat, da sel­ska­bet me­ner, at det ube­ret­ti­get er ble­vet tvun­get til at be­ta­le til en dansk a r bejd s mar­keds­pen­sion for per­so­ner, som al­le­re­de hav­de en ita­li­ensk pen­sions­ord­ning. Det skri­ver Li­ci­ta­tio­nen – Byg­ge­ri­ets Dag­blad.

je­pa@ bt. dk

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.