Villa til fi re mil­li­o­ner – til seks fl ygt­nin­ge

BT - - NYHEDER - Met­te Møl­gaard mm­he@ bt. dk

FLYGT­NIN­GE

En villa med rø­de mur­sten, en hvid al­tan og en stor græs­plæ­ne er net­op ble­vet solgt for næ­sten fi re mil­li­o­ner kro­ner.

Kø­be­ren er Tår­n­by Kom­mu­ne. Et fl er­tal i øko­no­mi­ud­val­get har nem­lig be­slut­tet, at vil­la­en på Haar­lem Al­lé skal bru­ges til at hu­se seks fl ygt­nin­ge.

Det var et enigt øko­no­mi­ud­valg, der vedt­og be­slut­nin­gen om, at vil­la­en på Haar­lem Al­lé skul­le bru­ges til at hu­se fl ygt­nin­ge. Der var kun én, der stem­te imod for­sla­get, by­rå­ds­med­lem­met Paw Kar­slund ( DF). Iføl­ge ham hand­ler det især om, hvil­ket sig­nal det sen­der, at Tår­n­by Kom­mu­ne bru­ger fi re mil­li­o­ner på en villa til seks fl ygt­nin­ge.

» Det er ik­ke for­svar­ligt at bru­ge fl ere mil­li­o­ner på fl ot­te vil­la­er til fl ygt­nin­ge. Der er man­ge bor­ge­re, der ik­ke kan for­stå det, og det kan jeg godt til­slut­te mig. Vi har bo­ligsø­gen­de, der mang­ler tag over ho­ve­d­et, de står i aku­t­te pro­ble­mer, og der går vi ik­ke ud og fl ot­ter os på den må­de, « for­kla­rer Paw Kar­slund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.