Bom­ben, der blev væk

Ny bog for­tæl­ler, at Po­li­ti­ken­chef bort­cen­su­re­re­de bom­be fra Ro­ald Als- teg­ning

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

På dag­bla­det Po­li­ti­ken er man ik­ke så glad for bom­ber. Hver­ken i tur­ba­ner el­ler an­dre ste­der.

Mod­vilj­en mod bom­ber var så ud­talt mens af­dø­de Tø­ger Sei­den­fa­den var che­fre­dak­tør, at han valg­te at bort­cen­su­re­re en af slagsen fra en teg­ning ud­ført af hans egen me­d­ar­bej­der, Politikens po­pu­læ­re sa­ti­re­teg­ner Ro­ald Als.

Det for­tæl­ler Jyl­lands- Po­stens tid­li­ge­re kul­tur­re­dak­tør Flem­m­ing Ro­se i en ny bog, ’ Hym­ne til fri­he­den, som skal mar­ke­re ti- året for Muham­med- teg­nin­ger­ne i næ­ste uge.

» Teg­nin­gen var på for­si­den af Politikens kul­tur­sek­tion for fem år si­den. Ro­ald Als var ov­re på mit kon­tor og tog et bil­le­de af mig, og næ­ste dag var teg­nin­gen i avi­sen, og det var fi nt nok, « si­ger Flem­m­ing Ro­se, der var man­den, som fandt på teg­nin­ger­ne.

Jyl­lands- Po­stens Kø­ben­havn­re­dak­tion og Po­li­ti­ken be­fi nder sig i sam­me byg­ning på Rå­d­hus­plad­sen i København, så der er ik­ke langt fra den ene re­dak­tion til den an­den.

» Men så hør­te jeg ad om­ve­je, at teg­nin­gen var ble­vet cen­su­re­ret. Jeg gik over til Ro­ald Als og spurg­te ham om det. Han sag­de, at det var rig­tigt nok - Tø­ger hav­de fj er­net bom­ben. Jeg spurg­te så, om jeg måt­te få ori­gi­nal­teg­nin­gen.

Men jeg sy­nes, det er vær­re, at Tø­ger for­dre­je­de, hvad Jyl­lands- Po­sten hav­de skre­vet om sa­gen i den eft er­føl­gen­de de­bat. Tø­ger sag­de, at JP hav­de skre­vet, at mus­li­mer måt­te fi nde sig i hån, spot og lat­ter­lig­gø­rel­se. Min po­in­te var net­op, at det må al­le fi nde sig i, uan­set hvem man er, el­ler hvad man tror på. Det var me­get ska­de­ligt for vo­res for­svar for off ent­lig­gø­rel­sen af teg­nin­ger­ne, at han for­dre­je­de vo­res tekst. «

Tror du, vi kom­mer til at se Kurt Wester­gaards teg­ning med bom­ben i tur­ba­nen i for­bin­del­se med ju­bilæ­et?

» Man kan jo al­tid goog­le den, « si­ger Flem­m­ing Ro­se med et tørt grin.

» Jeg ved ik­ke, om den bli­ver bragt. Det må de en­kel­te re­dak­tø­rer gø­re op med sig selv. JP er i en spe­ci­el si­tu­a­tion, for hvis vi brin­ger den, vil det ik­ke ba­re bli­ve op­fat­tet som do­ku­men­ta­tion, men som en sym­bolsk hand­ling. Og hvad an­dre avi­ser gør, vil jeg ik­ke blan­de mig i, « si­ger han.

Er du skuff et over, at JP har væ­ret til­ba­ge­hol­den­de med at vi­se teg­nin­ger­ne igen?

» Po­li­ti­ken er en ak­ti­vi­stisk avis, det er Jyl­lands- Po­sten ik­ke. Det pas­ser ik­ke ind i vo­res dna. Che­fre­dak­tør Jørn Mik­kel­sen ple­jer at si­ge: ’ Vi stil­ler os al­drig i selv den bed­ste sags tje­ne­ste’. Vi er til­stræbt neut­ra­le og ob­jek­ti­ve. Vi vil ger­ne væ­re kri­ti­ske he­le vej­en rundt, og sa­gen blev så stor og fyl­der så me­get, at det er ut­ro­lig svært at dæk­ke hi­sto­ri­en med en di­stan­ce, « si­ger Flem­m­ing Ro­se.

Po­li­ti­ken: Re­di­ge­ring - ik­ke cen­sur

BT har spurgt Politikens nu­væ­ren­de che­fre­dak­tør Bo Li­de­gaard, hvad han me­ner om cen­su­re­rin­gen af bom­ben. Han kal­der det en re­di­ge­ring: » Jeg har in­gen kom­men­tar til et kon­kret for­løb, jeg ik­ke har væ­ret med til. Ud­over må­ske det, at vi her på avi­sen ple­jer at ta­le om at re­di­ge­re ind­hol­det, ik­ke om at cen­su­re­re det. Det er in­gen hem­me­lig­hed at Po­li­ti­ken og Jyl­lands- Po­sten ser for­skel­ligt på, om det var en god idé at tryk­ke de teg­nin­ger, « si­ger Bo Li­de­gaard.

Ori­gi­nal­teg­nin­gen på for­si­den af Flem­m­ing Ro­ses nye bog ( tv) - og i en bom­be­løs ver­sion på Politikens sek­tions­for­si­de.

Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Flem­m­ing Ro­se er ak­tu­el skre­vet en ny bog ’ Hym­ne til Fri­he­den’.

Tø­ger Sei­den­fa­den var che­fre­dak­tør på Po­li­ti­ken fra 1993 til sin død i 2011.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.