Sten mod asylan­sø­ge­re

BT - - NYHEDER - Hen­rik Ny­bo Mi­ka­el­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

RÅ MOD­TA­GEL­SE

En grup­pe på 30- 40 de­mon­stran­ter gik nat­ten til i går til an­greb på en bus med 40 asylan­sø­ge­re - pri­mært bør­ne­fa­mi­li­er - som net­op var an­kom­met til et asyl­cen­ter i Lah­ti, rap­por­te­rer Reu­ters.

Billeder fra den fi nske tv- sta­tion Yle vi­ser, hvor­dan grup­pen af de­mon­stran­ter ka­ster med sten og aff yrer fyr­vær­ke­ri mod bus­sen. Fle­re af de­mon­stran­ter­ne var ik­lædt hvi­de kut­ter i stil med dem, som bæ­res af den ra­ci­sti­ske Ku Klux Klan i USA, op­ly­ser fi nsk ra­dio.

In­gen per­so­ner kom no­get til un­der epi­so­den, som før­te til, at to de­mon­stran­ter blev an­holdt.

Den fi nske stats­mi­ni­ster Juha Si­pilä si­ger i en ud­ta­lel­se, at al vold ret­tet mod asylan­sø­ge­re og mi­gran­ter uden und­ta­gel­se må for­døm­mes.

Si­pilä vak­te for ny­lig op­sigt, da han ud­tal­te, at han vil åb­ne sit hjem for asylan­sø­ge­re fra og med års­skift et.

Be­mærk­nin­gen er ble­vet vold­somt kri­ti­se­ret af det høj­re­o­ri­en­te­re­de par­ti De San­de Fin­ner, som har kaldt den ’ en ju­le­ga­ve til men­ne­skes­mug­le­re og fl ygt­nin­ge’.

Der er i den se­ne­ste uge kom­met over 4.500 asylan­sø­ge­re til Fin­land.

Fo­to: AFP

Juha Si­pilä ( tv) for­døm­mer de­mon­stran­ter­ne, der iført Ku Klux Klan- hæt­ter ka­ste­de sten mod flygt­nin­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.