Le­ve­de i sus og dus i Dan­mark dus i Dan­mark

Vå­ben­hand­len­de dan­sker med kønsor­ga­ner i sin kum­me­fry­ser for­tæl­ler om et liv med ri­ge ven­ner før fl ug­ten til Sydafrika

BT - - NYHEDER - Hel­le Maj may­day@ maydaypress. com Jørn Stjerneklar Fo­to

Før den 63- åri­ge Pe­ter Fre­de­rik­sen fl yg­te­de til Sydafrika i 2006, le­ve­de han et liv i sus og dus i Dan­mark. Han eje­de på et tids­punkt en stor gård i Nordsjælland og mæn­ge­de sig med de kend­te og ri­ge.

I dag be­fi nder Pe­ter Fre­de­rik­sen sig i en fængsels­cel­le i Blo­em­fon­te­in i Sydafrika, sig­tet for at ha­ve mal­trak­te­ret sin afri­kan­ske ko­nes kønsor­ga­ner.

Po­li­ti­et fandt i sid­ste uge 21 kvin­de­li­ge køns­de­le i hans fry­ser, og de ar­bej­der li­ge nu på høj­tryk for at fi nde ud af, hvem de 20 an­dre til­hør­te.

Selv må Pe­ter Fre­de­rik­sen sid­de i sin cel­le og øn­ske sig tilbage til gam­le da­ge i Dan­mark. Den­gang han var en vel­lidt tagtæk­ker med eget fi rma. Han tæk­ke­de for de ri­ge i Nordsjælland. Og fe­ste­de med de ri­ge. Det for­tæl­ler han åben­hjer­tigt om på bånd til fo­to­gra­fen Jørn Stjerneklar, som i tre da­ge i ju­ni i år – og alt­så før det ma­ka­bre ind­hold i man­dens fry­ser blev kendt – in­ter­viewe­de ham til en P1 Do­ku­men­tar, som DR send­te tors­dag.

Par­løb med byg­ge­ma­ta­dor

» Jeg vil be­skri­ve Pe­ter Fre­de­rik­sen som en suc­ces­rig alt­mu­lig­mand i Dan­mark den­gang. Han solg­te il­le­ga­le vå­ben, han tæk­ke­de ta­ge og ar- ran­ge­re­de stor­vildtsj­ag­ter i Afri­ka, « for­tæl­ler Jørn Stjerneklar.

En af Pe­ter Fre­de­rik­sens bed­ste ven­ner i Dan­mark var iføl­ge ham selv den ex­cen­tri­ske og frem­sy­ne­de byg­ge­ma­ta­dor Bø­je Ni­el­sen. Han dø­de i 2007, men før det var han be­rømt i Dan­mark for sam­men med Axel Juhl- Jør­gen­sen at op­byg­ge Dansk To­ta­len­tre­pri­se. Se­ne­re gik det galt. Bø­je Ni­el­sen be­gynd­te at drik­ke og op­fø­re sig me­re og me­re bizart. Han blev er­klæ­ret kon­kurs i 1982.

Men Pe­ter Fre­de­rik­sen var med Bø­je Ni­el­sen i med­gang og modgang, for­tæl­ler han til Jørn Stjerneklar. De­res ven­skab be­gynd­te med en frokost på Pe­ter Fre­de­rik­sens idyl­li­ske gård i Gl. Hol­te i 1970er­ne.

» Vi fi k en glim­ren­de frokost med krebs, som jeg selv hav­de fan­get ude i sø­en. Og Bø­je sag­de til mig: ’ Jeg kan sgu godt li­de dig, du er så­dan en fan­den ivoldsk fyr, og jeg er det sam­me, så kom ind og be­søg mig på mit ho­ved­kon­tor’. Og det gjor­de jeg så. «

Be­sø­get på byg­ge­ma­ta­dorens kon­tor var giv­tigt. Pe­ter Fre­de­rik­sen skyld­te et stort be­løb for kø­bet af Ry­gård i Gl. Hol­te, og sælger, den nu af­dø­de pro­fes­sor Pal­le Su­en­son, vil­le ha­ve pen­ge­ne el­ler går­den tilbage.

» Bø­je sag­de: ’ Det skal du sgu ik­ke spe­ku­le­re på’. Og hans se­kre­tær, for øv­rigt en fl ot dame, hun kom ind, og så sag­de han: ’ Kan du li­ge ord­ne en check på 300.000 til Pe­ter’.

Fe­ster og fug­ti­ge gæ­ster

Pe­ter Fre­de­rik­sen er al­drig ble­vet skilt fra sin dan­ske ko­ne, som han har tre voks­ne børn med. Han har og­så sta­dig sit tæk­ke­fi rma i Dan­mark, i dag med adres­se i Tisvil­de­le­je, selv­om han har væ­ret på fl ugt fra dansk po­li­ti i ni år for at væ­re i be­sid­del­se af ulov­li­ge vå­ben i Dan­mark.

Hu­stru­en var, iføl­ge Pe­ter Fre­de­rik­sen, in­di­mel­lem med til fe­ster hos Bø­je Ni­el­sen. Men det var ik­ke al­tid. Hun var for ek­sem­pel ik­ke med, da Bø­je Ni­el­sen in­vi­te­re­de Pe- ter Fre­de­rik­sen på d’Ang­le­ter­re.

» Vi gik ind i re­stau­ran­ten og han sag­de: ’ Nå, vi må li­ge ha­ve en god fl aske vin’. Han be­stil­te en af de dy­re­ste fl asker rød­vin, det var no­get med 18.000 kro­ner, år­gang 1928. Nå, vi drak den fl aske, og vi fi k lidt at spi­se, og så si­ger han: ’ Jeg tror, vi og­så skal ha­ve nog­le kvin­der’. Så måt­te jeg jo rin­ge til min hu­stru og si­ge: ’ Jeg kom­mer sgu ik­ke hjem i dag. Jeg er for­hin­dret’.

» Så fi k han ( Bø­je, red.) fat på to da­mer, han kend­te. Og de var ual­min­de­lig fl ot­te. Så der bo­e­de jeg på d’Ang­le­ter­re i en fi n luksus­su­i­te med champag­ne. Jeg må til­stå, at jeg ik­ke har væ­ret den helt rig­ti­ge pæ­ne mand over­for min hu­stru. Jeg hav­de jo så­dan set ret man­ge be­kendt­ska­ber rundt om­kring, « for­tæl­ler dan­ske­ren til Jørn Stjerneklar.

Ma­skin­pi­stol kom på for­si­den

Når han ik­ke tæk­ke­de ta­ge el­ler fe­ste­de, sam­le­de Pe­ter Fre­de­rik­sen på vå­ben. En in­ter­es­se, han an­gi­ve­ligt fi k al­le­re­de som lil­le, da han så sin bedste­fars pi­stol i en skuff e og be­slut­te­de sig for at prø­ve den. Hans vå­be­nin­ter­es­se fi k Bø­je Ni­el­sen gavn af.

» Bø­je var jo ban­ge for sit liv. Så en dag kom­mer han op til mig i sin he­li­kop­ter og si­ger: ’ Jeg har brug for en ma­skin­pi­stol’. Så sag­de jeg: Ja, jeg har jo nog­le for­bin­del­ser. «

Pe­ter Fre­de­rik­sen fi k iføl­ge ham selv skaff et Bø­je en ma­skin­pi­stol, som si­den trak over­skrift er i dan­ske me­di­er. Men in­den da får den al­ko­ho­li­se­re­de byg­ge­ma­ta­dor Bø­je Ni­el­sen og­så brugt ma­skin­pi­sto­len på Gav­nø Gods. Det ske­te en dag, da Fre­de­rik­sen og Bø­je Ni­el­sen hav­de sid­det og druk­ket sig ful­de på byg­ge­ma­ta­dorens gård i Næst­ved.

» ’ Vi skal over til min ven op­pe ved Gav­nø Slot’, sag­de Bø­je. Vi kø­rer der­over i hans Rolls- Roy­ce, og så hav­de han den Sch­mei­s­ser- ma­skin­pi­stol med. Den lå på bag­sæ­det. Ladt. Det vid­ste jeg alt­så ik­ke. Vi kø­rer ind over vold­gra­ven, og så ta­ger Bø­je ma­skin­pi­sto­len ud og fy­rer he­le ma­ga­si­net af.

Så kom­mer vi ind på par­ke­rings­plad­sen, og ham den un­ge ba­ron Re­edtz- Thott kom­mer jo ud, for han har jo hørt det sky­de­ri. Men han kend­te jo Bø­je for at væ­re fuld­stæn­dig skør. Og de var go­de ven­ner. De må ha­ve haft no­get øko­no­misk sam­men og­så, « si­ger dan­ske­ren, der nu sid­der i fængsel.

Iføl­ge Pe­ter Fre­de­rik­sen by­der ba­ro­nen ( det er ham, som op­ret­te­de ra­dio­sta­tio­nen The Voi­ce, red.) på en god fl aske vin, mens Bø­je Ni­el­sen går rundt med sin ma­skin­pi­stol in­de på slot­tet.

» Bø­je snak­ke­de om, at folk var ef­ter ham, og hvis det var, så vil­le han sky­de dem al­le sam­men, « si­ger Pe­ter Fre­de­rik­sen til Jørn Stjerneklar.

På det her tids­punkt i hi­sto­ri­en er Bø­je Ni­el­sen på vej ned.

» Så ser jeg i avi­sen: ’ Bø­je Ni­el­sen ar­re­ste­ret med ma­skin­pi­stol’. Så de spør­ger ham jo, hvor han hav­de den ma­skin­pi­stol fra. Han sag­de, at det var fra en of­fi cer i hjem­me­vær­net, « be­ret­ter Pe­ter Fre­de­rik­sen.

Smidt ud af hjem­me­vær­net

Pe­ter Fre­de­rik­sen har for­talt Jørn Stjerneklar, at han var med­lem af hjem­me­vær­net i 25 år. Det er han ik­ke læn­ge­re.

» Med min se­ne­ste dom ( i Dan­mark, red.) blev jeg alt­så smidt ud, « si­ger han til fo­to­gra­fen.

Jørn Stjerneklar for­tæl­ler, at Pe­ter Fre­de­rik­sen i 1990er­ne be­gynd­te at in­ter­es­se­re sig for sa­do­ma­so­chis­me i Dan­mark. Og at han og­så var me­get op­ta­get af pi­ercing- mil­jø­et i Dan­mark.

Net­op pi­ercing har Pe­ter Fre­de­rik­sen i et in­ter­view til Ek­stra Bla­det for­le­den brugt som for­kla­ring på, at han hav­de lo­kal­be­dø­vel­se og kirur­gisk ud­styr lig­gen­de i sit hjem i Blo­em­fon­te­in.

Pe­ter Fre­de­rik­sens dan­ske hu­stru øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig om sa­gen.

en bød på hur­ti­ge bi­ler og dit­to ba­ner. Her ed sit gods ved Næst­ved. Fæl­les­ska­bet med a Nordsjælland bun­de­de bl. a. i den fæl­les ben. Ar­kiv­fo­to Aa­ge Sø­ren­sen Pe­ter Fre­de­rik­sen med en Win­che­ster pumpgun i sin vå­ben­bu­tik. Våb­ne­ne er på man­ge må­der ble­vet hans skæb­ne. F. eks. er han flyg­tet fra en vå­ben­dom i Dan­mark til Sydafrika, hvor han i øje­blik­ket sid­der fængs­let for ulov­lig om­skæ­ring af kvin­der. Dy­re drå­ber, da­mer og fest i luksus­su­i­ten på d’Ang­le­ter­re fulg­te med byg­ge­ma­ta­doren og tagtæk­ke­ren, der in­drøm­mer, at han ik­ke var et møn­ster­barn.

Ar­kiv­fo­to: keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.