Kvin­der­ne ind­ta­ger den di­gi­ta­le grønsvær

Ny ver­sion af spil­let Fifa er klar - og nu med kvin­der

BT - - NYHEDER - An­dreas Bach Hou­gaard ahou@ bt. dk

En ny ud­ga­ve af det yderst po­pu­læ­re com­pu­ter- og play­sta­tion- spil Fifa blev slup­pet løs i de dan­ske bu­tik­ker i den­ne uge. Spil­se­ri­en for­nys hvert år, men den­ne ud­gi­vel­se har al­li­ge­vel for­må­et at til­træk­ke stor op­mærk­som­hed. For før­ste gang no­gen­sin­de er kvin­de­li­ge spil­le­re med i spil­let, hvor stjer­ner som Lio­nel Mes­si og Cri­sti­a­no Ro­nal­do stjæ­ler bil­le­det.

Og det er på hø­je tid, me­ner fle­re kvin­der, BT har talt med. En af dis­se er Sif Rykær, som er fod­bold­spil­ler på det dan­ske kvin­delands­hold.

» Det er på ti­de, at der kom­mer kvin­der med i spil­let. Kvin­der har jo spil­let fod­bold i rig­tig man­ge år, nøj­ag­tig li­ge­som mænd har. Så det er godt, at der er kom­mer stør­re fo­kus på kvin­de­fod­bold, « si­ger hun. Fod­bold­spil­let Fifa ud­gi­ves i en ny ver­sion hvert år af fir­ma­et Electro­nic Arts. Spil­let ud­kom for før­ste gang i 1993 og gjor­de sig den­gang be­mær­ket ved at væ­re det før­ste fod­bold­spil med en of­fi­ci­el li­cens fra fod­bol­dor­ga­ni­sa­tio­nen Fifa. Spil­se­ri­en har solgt me­re end 100 mil­li­o­ner ek­sem­pla­rer i 51 lan­de ver­den over, hvil­ket gør det til det bedst sæl­gen­de sport­s­spil no­gen­sin­de.

En an­er­ken­del­se

Sif Rykær, der til dag­lig spil­ler for den aar­hu­si­an­ske klub IK Sko­vlun­de er ik­ke ene om sin hold­ning.

Kir­sten Sil­ber­bau­er har stif­tet Fa­ce­book- grup­pen ’ Me­re kvin­desport i me­di­er­ne’ og er ivrigt for­kæm­per for me­re op­mærk­som­hed på kvin­desport. Hun er hel­ler ik­ke i tvivl om, det er godt, at der nu er kom­met spil­ba­re kvin­der med.

» Det her be­ty­der al­ver­den, for de man­ge pi­ger og kvin­der, som selv spil­ler fod­bold. Bå­de for­di det ska­ber me­re fo­kus på kvin­desport, men mindst li­ge så me­get for­di de en­de­lig får mu­lig­hed for at spil­le som de­res kvin­de­li­ge ido­ler. Og så er det jo og­så en an­er­ken­del­se, « for­tæl­ler Kir­sten Sil­ber­bau­er.

Di­gi­talt skift i køns­rol­ler

At det er be­mær­kel­ses­vær­digt, at man har valgt at in­klu­de­re kvin­der, skyl­des ik­ke kun, det er før­ste gang i spil­lets 22 år lange hi­sto­rie. Iføl­ge To­rill Mor­ten­sen, som er lek­tor i di­gi­ta­le me­di­er ved it- uni­ver­si­te­tet i København, er det og­så et køns­rol­leskift.

Hun for­tæl­ler, at kvin­de­li­ge ka­rak­te­rer læn­ge har op­t­rå­dt i vi­deo­spil, men at de gen­nem­gå­en­de har haft rol­len som hjæl­pe­lø­se prin­ses­ser.

» Der fin­des ek­semp­ler på hel­tin­der, men der er me­get langt imel­lem. Det vi ser nu med Fifa 16, er, at de bli­ver en del af spil­let på li­ge fod med al­le an­dre. Der er in­gen sær­lig rolle, og der er in­gen mænd, som skal red­de dem. De er der ba­re på sam­me præ­mis­ser som de mand­li­ge ka­rak­te­rer, « si­ger To­rill Mor­ten­sen

År­sa­gen til at Electro­nic Arts har æn­dret i spi­lind­hol­det er To­rill Mor­ten­sen ik­ke i tvivl om: » Sta­ti­stik vi­ser, at 48 pro­cent af de di­gi­ta­le spil­le­re er kvin­der, så jeg er helt sik­ker på, at val­get af at in­klu­de­re kvin­der er kom­merci­elt. Men det be­ty­der ik­ke nød­ven­dig­vis, at det er et ukon­tro­ver­si­elt valg. «

En del fans af spil­se­ri­en har væ­ret me­get imod be­slut­nin­gen og kla­get over Electro­nic Arts pri­o­ri­te­ring af at in­klu­de­re kvin­der frem for at ud­vik­le bed­re gra­fik. Spil­fir­ma­ets drifts­chef Pe­ter Mo­o­re har si­den­hen op­for­dret de util­fred­se fans til at ta­ge sig sam­men.

Fo­to: Fifa

Den nye ver­sion af det me­get po­pu­læ­re spil gi­ver nu og­så plads til kvin­de­li­ge fod­bold­spil­le­re. Her er det spil­lets ud­ga­ve af den ame­ri­kan­ske lands­holds­spil­ler, Alex Mor­gan, der er i ak­tion

Fo­to: AFP

Lands­holds­spil­ler Sif Rykær glæ­der sig over, at kvin­de­fod­bol­den om­si­der har fun­det vej til det ver­den­s­oms­pæn­den­de spil Fifa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.