BobDylan vild med ’ Bro­en’

BT - - NYHEDER - Dan­ny Long­hi An­drea­sen dann@ bt. dk

En er­fa­ren stem­me to­ner frem i dit i tv, når tred­je sæ­son af tv­se­ri­en ’ Bro­en’ se­ne­re på ugen får pre­mi­e­re på DR1.

Dan­ske og sven­ske tv- se­e­re vil så­le­des få mu­lig­hed for at lyt­te til den 74- åri­ge san­ger og sangskri­ver Bob Dylan. Hol­det bag den fol­ke­li­ge Bob Dylan ret­te­de selv hen­ven­del­se til tv- se­ri­ens pro­duk­tions­sel­skab. I en e- mail lød det, at den ame­ri­kan­ske sang­stjer­ne til­bød sel­ska­bet at bru­ge en af hans san­ge i den nye sæ­son af se­ri­en – an­gi­ve­ligt for en slik.

E- mai­len kom fra Bob Dylans ma­na­ger, der alt­så hav­de en helt sær­lig an­mod­ning. Den sven­ske pro­du­cent An­ders Land­ström for­tæl­ler til Aftonbladet, at han blev ret overrasket over mel­din­gen.

» Ma­na­ge­ren tænk­te på, om ik­ke der var mu­lig­hed for at få Bob Dylans mu­sik med i se­ri­en, « si­ger han.

Hol­det bag tv- se­ri­en tog en af Dylans klas­si­ske san­ge - ’ Bal­lad of a Thin Man’ - og te­ste­de, hvad Bob Dylans hold syn­tes om det. Vi fik be­ske­den ’ ja, det er fint’, og vi skul­le be­ta­le et sym­bolsk be­løb, « si­ger han.

Spe­ku­le­rer i rolle

An­dre san­ge­re har mod­ta­get op mod en halv mil­li­on kro­ner for at ud­lå­ne de­res mu­sik til en film el­ler lig­nen­de, ly­der det fra An­ders Land­ström til Aftonbladet.

Den sven­ske avis spe­ku­le­rer nu i, om der kan bli­ve plads til en rolle til Bob Dylan, så­fremt der måt­te kom­me en fjer­de sæ­son.

» Haha, ab­so­lut. Han kan spil­le en gru­som mor­der i en mørk gy­de. Jeg tror, han vil­le gø­re det me­get godt der. Vi har ik­ke få­et den idé, men det er en sjov idé, « si­ger An­ders Land­ström.

Tred­je sæ­son af ’ Bro­en’ har 10 af­snit, og det før­ste bli­ver vist i mor­gen på DR1.

Bob Dylan, der har ’ Bal­lad of a Thin Man’ med i ’ Bro­en’ gi­ver kon­cer­ter i København 8. og 9. ok­to­ber. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.