’ Sik­kert mit sid­ste al­bum’

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

» Nog­le gan­ge må man jo prø­ve no­get nyt. «

Or­de­ne kom­mer lidt dræ­ven­de fra Jo­hn­ny Mad­sen, den ene­ste kend­te klip­pe på og i nær­he­den af den jy­ske ve­st­kyst.

På sit nye, og sand­syn­lig­vis sid­ste al­bum ’ Godt nyt’ har han over­ladt det til en an­den, pro­du­ce­ren Lars Chief 1 Pe­der­sen, at pro­du­ce­re mu­sik­ken. Sam­men med Remée har han se­ne­st haft suc­ces i en an­den gen­re med po­p­ban­det L. I. G. A. Li­ge­som de stod bag den dan­ske Me­lo­di Grand Prix-vin­der An­ti So­ci­al Me­dia.

Især Chief 1s ar­bej­de med Flem­m­ing Bam­se Jør­gen­sen på ’ Tæt på’, der skul­le vi­se sig at bli­ve den­nes sid­ste al­bum, og An­ne Dor­te Mi­chel­sens ’ Hvis du vid­ste’ har vist ham som en pro­du­cer, der kan få ny in­ti­mi­tet frem i ru­ti­ne­re­de kunst­ne­re.

Ry­ge­for­bud...

På nær et sam­ar­bej­de med Bil­ly Cross er det før­ste gang, Mad­sen sam­ar­bej­der med en ude­fra kom­men­de pro­du­cer.

» Jeg ple­jer at si­ge, at jeg vel er den nær­me­ste til at vi­de, hvor­dan mi­ne san­ge skal ly­de, « si­ger Jo­hn­ny Mad­sen til BT.

Sam­ar­bej­det med Bil­ly Cross var ik­ke ver­dens lyk­ke­lig­ste teamwork. Om ik­ke an­det for­di der den­gang var ry­ge­for­bud, når Cross var i stu­di­et. Det er me­get at by­de Mad­sen.

» Jeg har al­tid sagt, at der var tre kunst­ne­re, der vil­le væ­re ul­ti­ma­ti­ve for mig at ar­bej­de sam­men med, Jo­hn­ny, Kim Lar­sen og Ot­to Bran­den­burg. Jeg nå­e­de det med én af dem, kan jeg så si­ge. Jo­hn­ny kan no­get med si­ne san­ge, som kun store kunst­ne­re som Bob Dylan kan. Han kan ska­be billeder, som in­gen an­dre i Dan­mark, « si­ger Chief 1, som BT mø­der i hans stu­die i Van­lø­se. Sam­men med Mad­sen.

Om­van­dren­de lek­si­kon

» Min pla­de­sel­skabs­mand var ret in­si­ste­ren­de. Først tænk­te jeg jo, at Chief 1 - det er ham med po­p­mu­sik­ken. Men man skal jo ik­ke ha­ve væ­ret sam­men med ham sær­lig læn­ge, før man op­da­ger, hvor me­get den mand bræn­der for mu­sik­ken. Og så er han et om­van­dren­de lek­si­kon, « si­ger Jo­hn­ny Mad­sen om Pe­der­sen.

Hvad har han så til­ført din mu­sik?

» Jeg vil si­ge det så­dan: du har tek­sten, mu­sik­ken, og så har du det, jeg kal­der ud­tryk­ket. Den tre­e­nig­hed skal hol­de i for­tæl­lin­gen. Det har al­tid ir­ri­te­ret mig, at en me­lo­di som ’ Jeg vil byg­ge en ver­den’, som er en god tekst, har en helt for­kert me­lo­di. Det he­le skal pas­se sam­men. Lars er god til at kom­me med in­put. Ba­re en smu­le spil på key­bo­ar­det kan le­de én i en ret­ning, « si­ger Mad­sen, som nor­malt ik­ke om­gi­ver sig med pi­a­no­mænd.

» Næh, jeg har spil­let sam­men med Knud Møl­ler ( gu­i­tar), Hen­rik From ( trom­mer) og Ni­els Mo­gen­sen, ( bas og gu­i­tar) i åre­vis, har al­drig rig­tig ment, at der skul­le la­ves om på det. «

San­ge­ne på det nye al­bum er så godt som al­le ble­vet til på en al­tan med ud­sigt, tæt på Gi­bral­tar. Det bæ­rer de præg af - der er man­ge re­fe­ren­cer til span­ske og en en­kelt ita­li­ensk lo­ka­li­tet i san­ge­ne. Som al­tid på en bund af blu­es­ro­ck­boo­gie.

Eft er­års­stem­ning

Iføl­ge Lars Chief 1 er der en mar­kant eft er­års­stem­ning i de nye san­ge, som han som pro­du­cer har for­søgt at for­lø­se med en stem­ning, der hørt bag­eft er må­ske har lidt Da­ni­el La­nois over sig. Me­ner han.

» Jeg er selv me­get op­ta­get af billeder. Jeg har ik­ke tænkt ef­ter­år over­ho­ve­det, da jeg sad med ud­sigt til Mid­del­ha­vet, hæ. Men jeg for­står, hvad Lars si­ger - det er en stem­ning, jeg ar­bej­der med, uden at det er be­vidst. Da jeg skrev ’ Uden­for sæ­so­nen’, tænk­te jeg på fi lmen ’ At­lan­tic Ci­ty’ ( med Burt Lan­ca­ster og Sus­an Sa­ran­don, red.) med luk­ke­de ka­si­no­er. Jeg så en for­ladt fe­ri­e­by for mig, hvor al­le bu­tik­ker er luk­ket ned. Der er hi­sto­ri­er i den by. Det er det, jeg prø­ver at få ud i mi­ne san­ge. Billeder. Li­ge­som når jeg ma­ler. «

Sam­ar­bej­det mel­lem Mad- sen og Pe­der­sen er fo­re­gå­et med snak om mu­sik, mu­sik og me­re mu­sik. Om mu­sik fra det le­gen­da­ri­ske Musc­le Shouls stu­die i Ala­ba­ma, pla­der især med Rol­ling Sto­nes og Bob Dylan, som har væ­ret Mad­sens for­bil­le­de gen­nem så man­ge år­ti­er, at man skal bru­ge en kug­le­ram­me for at tæl­le dem.

» Jeg ved ik­ke, om jeg er sær­lig in­spi­re­ret af no­get spe­ci­elt. Jeg kan godt li­de at lyt­te til det, jeg for­står ved vær­ker. Pla­der, hvor ud­tryk­ket, som jeg ta­ler om, ram­mer mig, « si­ger Jo­hn­ny Mad­sen.

Ud­dø­en­de værk

Har du tænkt på, at ’ Sid­ste nyt’ kan væ­re dit sid­ste værk? Med den ud­vik­ling pla­de­bran­chen har ta­get de sid­ste år?

» Ja­men, det er det helt sik­kert. Al­bum­met som værk er ud­dø­en­de. De si­ger jo, at 2015 bli­ver det før­ste år no­gen­sin­de, hvor pla­de­bran­chen vil væ­re li­geg­lad med ju­lesal­get. For­di der sim­pelt­hen ik­ke vil bli­ve solgt pla­der op til jul i år. Salgstal­le­ne er gro­tesk la­ve i dag. Men alt­så, in­den jeg helt afl iver mig selv som pla­de­kunst­ner, så vil jeg da hå­be, at der bli­ver fun­det på no­get an­det. «

» Ja, så må det jo bli­ve on­li­ne på en el­ler an­den må­de, « si­ger Chief 1.

» Det ly­der ik­ke rart. «

Jeg ved ik­ke, om jeg er sær­lig in­spi­re­ret af no­get spe­ci­elt. Jeg kan godt li­de at lyt­te til det, jeg for­står ved vær­ker. Pla­der, hvor ud­tryk­ket, som jeg ta­ler om, ram­mer mig

Jo­hn­ny Mad­sen

Fo­to: Si­mon Læs­søe

Jo­hn­ny Mad­sen sam­men med pro­du­ce­ren Lars Chief 1 Pe­der­sen i den­nes stu­die i Van­lø­se. Chief 1 har få­et san­ge­ren til at gi­ve lidt me­re af sig selv på sit nye al­bum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.