Shub­ber­ne sam­let igen

De gam­le dren­ge med Mi­cha­el Bun­de­sen i cen­trum til pre­mi­e­re på den stort op­sat­te ’ Shu- bi- dua The Mu­si­cal’

BT - - KULTUR - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

En­de­lig! Mu­sik­le­gen­der­ne i Shu-bi- dua, som om no­gen har sat fi­nur­li­ge ord og fæn­gen­de me­lo­di­er på hund­redt­u­sind­vis af dan­ske­res barn­dom og ung­dom fra midt- halvfjerd­ser­ne og en hel ge­ne­ra­tion frem, er sam­let igen.

I al fald for en stund.

Det ske­te i af­tes, da ’ shub­ber­ne’ mød­te op sam­men men en mas­se an­dre ken­dis­ser i et pro­p­fyldt Fre­de­ri­cia Te­a­ter til ur­pre­mi­e­ren på den stort op­sat­te fo­re­stil­ling ’ Shu­bi- dua The Mu­si­cal’, der er ven­tet med så stor spæn­ding, at der ale­ne i for­salg al­le­re­de in­den fre­dag af­tens pre­mi­e­re er solgt fle­re end 50.000 bil­let­ter.

De to gan­ge Mi­cha­el - Bun­de­sen og Har­din­ger - der helt fra dan­nel­sen af ban­det i start- halvfjerd­ser­ne har væ­ret op­havs­mæn­de­ne og front­fi­gu­rer­ne i Shu-bi- dua, var sam­men med de øv­ri­ge ’ shub­ber’ i fin form og så al­le frem til mu­si­ca­len med store for­vent­nin­ger.

Rø­ver­hi­sto­ri­er

Men først og frem­mest var de halv­gam­le dren­ge ba­re gla­de for at se hin­an­den og ud­veks­le en rø­ver­hi­sto­rie el­ler to, in­den det he­le gik løs.

Mi­cha­el Bun­de­sen sid­der sta­dig i kø­re­stol, men det var­me­de de man­ge for­vent­nings­ful­de pre­mi­e­re­gæ­ster at se, at han er i frem­gang ef­ter den blod­prop, han blev ramt af i hjer­nen i maj 2011. Si­den har han kæm­pet en hård kamp for at kom­me tilbage, og i af­tes lig­ne­de han én, der nød at væ­re tilbage i ram­pe­ly­set.

Spændt på hand­lin­gen

Mi­cha­el Har­din­ger, som til dag­lig bor i USA, kom ’ hjem’ for et par uger si­den og mød­te tid­ligt op til pre­mi­e­ren. Han glæ­de­de sig til at se, hvor­dan Fre­de­ri­cia Te­a­ter har kring­let at ta­ck­le ud­for­drin­gen med at bin­de Shu-bi- du­as me­get bre­de tek­ster sam­men:

» Det er mest hand­lin­gen, jeg er spændt på. Num­re­ne ken­der jeg jo - jeg har selv la­vet en stor del af dem. Men når man ser på vo­res num­re, så pe­ger de jo i øst og vest. Der er no­get med en hval, der er no­get om atom­kraft, og der er en hel mas­se me­re, som ik­ke li­ge pe­ger i sam­me ret­ning. Så jeg er vir­ke­lig spændt på at se, hvor­dan po­k­ker de får det skru­et sam­men. Må­ske hand­ler det om en skizof­ren per­son, der er i stand til at rum­me det he­le, « gri­ne­de Mi­cha­el Har­din­ger.

Han bor nu ved Tampa i Fl­o­ri­da ef­ter tid­li­ge­re at ha­ve bo­et i sta­ter­ne Ca­li­for­ni­en, Ne­va­da og Te­xas.

» Ja, jeg mang­ler kun 46 sta­ter nu for at ha­ve bo­et i dem al­le. Mon ik­ke jeg flyt­ter til Hawaii på et tids­punkt, og så mang­ler jeg kun 45, « jo­ke­de han.

Til pre­mi­e­ren sås bl. a. og­så mu­si­ker­ne Ras­mus Se­e­bach, Bry­an Ri­ce og Hel­ge En­gel­bre­cht, li­ge­som dansk po­li­tik og­så var re­præ­sen­te­ret ved Fol­ke­tin­gets for­mand Pia Kjær­s­gaard ( DF), so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Ka­ren El­le­mann ( V) og tid­li­ge­re ud­vik­lings­mi­ni­ster, MF Mo­gens Jen­sen ( S).

Pia og ’ Vuf­fe­li- vov’

Mens den hund­eg­la­de Pia Kjær­s­gaard uden tø­ven pe­ger på ’ Vuf­fe­li- vov’ som sit fa­vo­rit­num­mer fra Shu-bi- du­as fan­ta­sti­ske ka­ta­log, er Ka­ren El­le­mann og Mo­gens Jen­sen til ’ Den rø­de tråd’.

» Det kan sim­pelt­hen ik­ke væ­re an­der­le­des. Det er ba­re en god hi­sto­rie, « lød det fra Mo­gens Jen­sen.

De gam­le dren­ge fra Shu- bi- dua var i går til mu­si­cal i Fre­de­ri­cia Te­a­ter. Fra ven­stre: Jens Ta­ge Ni­el­sen, Bos­se Hall Chri­sten­sen, Mi­cha­el Bun­de­sen, Claus As­mus­sen, Mi­cha­el Har­din­ger og Ni­els Grøn­bech. Al­le gam­le ker­ne­med­lem­mer i det po­pu­læ­re or­ke­ster. Fo­to: Pal­le Pe­ter Skov

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.