Sky­der og dræ­ber mand i kø­re­stol

Ame­ri­kansk po­li­ti er igen i sø­ge­ly­set ef­ter at ha­ve skudt og dræbt en ci­vil. Den­ne gang en sort mand i kø­re­stol

BT - - NYHEDER - Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen pett@bt.dk Jens Me­i­ni­che Mo­u­vi­el­le jm­mo@bt.dk

Det ame­ri­kan­ske po­li­ti er igen kom­met i kri­tisk lys, ef­ter det er kom­met frem, at de har skudt en sort mand, som sad i kø­re­stol.

Det var den 28- åri­ge sor­te ame­ri­ka­ner Je­re­my McDo­le, som blev skudt og dræbt af po­li­ti­et i Wil­m­ing­ton, Delawa­re i USA ons­dag.

Po­li­ti­et skød man­den, for­di de hæv­der, at han var be­væb­net og vir­ke­de tru­en­de. Iføl­ge po­li­ti­et skal han ha­ve for­søgt at sky­de sig selv gen­tag­ne gan­ge i et selv­mord­s­for­søg, men hans fa­mi­lie af­vi­ser, at han var be­væb­net. Be­tjen­te­ne på ste­det hæv­der dog at ha­ve fun­det en 38- ka­li­ber pi­stol på ste­det, og at det var den, som Je­re­my McDo­le skal ha­ve for­søgt at sky­de sig selv med. Po­li­ti­et blev alar­me­ret kl.15.07, lo­kal ame­ri­kansk tid, om, at en kø­re­stols­bru­ger var ble­vet sår­et af gen­tag­ne skud, han selv hav­de af­fy­ret.

En for­bi­pas­se­ren­de op­tog sku­depi­so­den fra klos hold. Op­ta­gel­ser­ne be­gyn­der, hvor en be­tjent rå­ber ad Je­re­my McDo­le, som sid­der i sin kø­re­stol bag en sølv­grå Mer­ce­des.

’ Hæn­der­ne op! Smid din pi­stol! smid din pi­stol’, hø­rer man be­tjen­ten rå­be til den 28- åri­ge kø­re­stols­bru­ger, hvor der og­så hø­res skud.

Mindst 10 skud

Ef­ter 57 se­kun­der af vi­deo­en kan man se, at Je­re­my McDo­le stik­ker si­ne hæn­der i lom­men, hvor­eft er man hø­rer en by­ge af skud. Mindst 10 pi­stolskud kan der­ef­ter hø­res i vi­deo­en, og Je­re­my McDo­le fal­der der­ef­ter til jor­den.

Et vid­ne for­kla­rer, at han så Je­re­my McDo­le sky­de sig selv, in­den po­li­ti­be­tjen­ten duk­ke­de op. » Han trak en pi­stol. Jeg tror, han må ha­ve for­søgt at sky­de sig selv to gan­ge. Det an­det skud skød han for­bi, « si­ger vid­net Se­an Owens.

Po­li­ti­et be­kla­ger nu, at de måt­te åb­ne ild mod kø­re­stols­bru­ge­ren.

McDo­les mor be­brej­der po­li­ti­et, at de hand­le­de, som de gjor­de: » Han sad i kø­re­stol. Han var lam­met fra li­vet og ned. Vi­deo­en vi­ser, at han ik­ke gri­ber ud ef­ter no­gen pi­stol. Det er uret­fær­digt, og jeg kræ­ver svar. Det var et mord, « si­ger mo­de­ren Phyl­lis McDo­le.

I vi­deo­en kan man se, at Je­re­my McDo­le stik­ker hæn­der­ne i lom­men. Kort ef­ter kan man hø­re en by­ge af skud af­fy­ret mod den lam­me 28- åri­ge.

Års­da­gen for dra­bet på Mi­cha­el Brown i Fer­gu­son. Ned­skyd­nin­gen af den sor­te un­ge mand i 2014 sat­te fo­kus på politiskud mod især sor­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.